intuitive

/ˌɪnˈtuːətɪv//ɪnˈtjuːɪtɪv/

معنی: بصیر، حسی، مستقیما درک کننده، مبنی بر درک یا انتقال مستقیم
معانی دیگر: وابسته به درون یافت، درون یافتی، شهودی، (شخصی که درون یابی او خوب است) درون یافتگر، درون یاب، اهل شهود، ذاتی
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
مشتقات: intuitively (adv.), intuitiveness (n.)
(1) تعریف: of or pertaining to intuition.

- He had an intuitive understanding of the situation.
[ترجمه آرمین فروزان فر] او یک درک غریزی از وضعیت داشت
|
[ترجمه سهراب] او درکی مستقیم و بصری از وضعیت داشت
|
[ترجمه بینش] او درکی ملموس از موقعیت داشت.
|
[ترجمه گوگل] او درک شهودی از موقعیت داشت
[ترجمه ترگمان] او درک شهودی از این وضعیت داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: having or using intuition.
مشابه: perceptive

- The counselor is an intuitive person who uses her quick insight to respond to her clients' distress in a productive way.
[ترجمه گوگل] مشاور فردی شهودی است که از بینش سریع خود برای پاسخگویی سازنده به پریشانی مشتریانش استفاده می کند
[ترجمه ترگمان] مشاور یک فرد شهودی است که از بینش سریع خود برای پاسخ دادن به پریشانی مشتریان در یک روش سازنده استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: perceived or perceivable by intuition.
مشابه: innate

- Everyone accepted this as an intuitive truth.
[ترجمه گوگل] همه این را به عنوان یک حقیقت شهودی پذیرفتند
[ترجمه ترگمان] همه این را به عنوان یک حقیقت شهودی پذیرفته بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. intuitive knowledge
معرفت ذاتی

2. an intuitive politician
سیاستمدار سهشگر

3. an intuitive truth
واقعیت شهودی

4. A positive pregnancy test soon confirmed her intuitive feelings.
[ترجمه گوگل]آزمایش مثبت بارداری به زودی احساسات شهودی او را تأیید کرد
[ترجمه ترگمان]یک تست بارداری مثبت به زودی احساسات شهودی او را تایید کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He seemed to have an intuitive awareness of how I felt.
[ترجمه گوگل]به نظر می رسید که او آگاهی شهودی از احساس من داشت
[ترجمه ترگمان]به نظر می رسید که نسبت به من آگاهی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He seemed to have an intuitive knowledge of how I was feeling.
[ترجمه گوگل]به نظر می رسید که او از احساس من آگاهی شهودی داشت
[ترجمه ترگمان]به نظر می رسید که او از احساسی که نسبت به من دارد آگاهی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He had an intuitive sense of what the reader wanted.
[ترجمه گوگل]او حس شهودی از آنچه خواننده می‌خواست داشت
[ترجمه ترگمان]او حسی درونی از چیزی که خواننده می خواست داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Most people have an intuitive sense of right and wrong.
[ترجمه گوگل]اکثر مردم حس شهودی درست و غلط را دارند
[ترجمه ترگمان]بسیاری از مردم حس شهودی و درستی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Greed suffocates humanity and intuitive knowledge.
[ترجمه گوگل]طمع انسانیت و دانش شهودی را خفه می کند
[ترجمه ترگمان]حرص، انسانیت و دانش شهودی را خفه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Men are often regarded as less intuitive than women.
[ترجمه گوگل]مردان اغلب کمتر از زنان شهودی در نظر گرفته می شوند
[ترجمه ترگمان]مردان اغلب به عنوان کم تر از زنان intuitive محسوب می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The overall message of precaution-better safe than sorry-has intuitive appeal.
[ترجمه گوگل]پیام کلی احتیاط - ایمن تر از متاسفم - جذابیت شهودی دارد
[ترجمه ترگمان]پیام کلی احتیاط - ایمن بهتر از پوزش - دارای جاذبه بصری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Great novelists have an intuitive understanding of the workings of human emotions.
[ترجمه گوگل]رمان نویسان بزرگ درک شهودی از عملکرد احساسات انسانی دارند
[ترجمه ترگمان]رمان نویسان بزرگ درک شهودی از عملکرد احساسات انسانی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Attempts have certainly been made to test the intuitive mythologies of Freudian theory by other experimental approaches.
[ترجمه گوگل]مطمئناً تلاش‌هایی برای آزمایش اسطوره‌های شهودی نظریه فروید با رویکردهای تجربی دیگر انجام شده است
[ترجمه ترگمان]به طور قطع تلاش هایی برای آزمایش the بصری نظریه فرویدی به وسیله روش های تجربی دیگر انجام شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Macelo's style of management is intuitive and informal.
[ترجمه گوگل]سبک مدیریت ماچلو شهودی و غیررسمی است
[ترجمه ترگمان]سبک مدیریت Macelo شهودی و غیر رسمی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

بصیر (صفت)
sage, great, clear-sighted, knowledgeable, conversant, clear-eyed, intuitive, discriminating

حسی (صفت)
sensational, intuitive, sensory, sensorial

مستقیما درک کننده (صفت)
intuitive

مبنی بر درک یا انتقال مستقیم (صفت)
intuitive

تخصصی

[کامپیوتر] شهودی، ذاتی - آشکار بدون تفکر آکاهانه . عملیات قطعه ای از نرم افزار در صورتی "شهودی " است که عملیات مذکور کار را چنان خوب انجام دهد که کاربر بتواند بدون نگاه به کتاب راهنما یا مکث، چگونگی انجام عملیات رایج را حدس بزند . مقایسه کنید با user friendly .
[ریاضیات] دریافتی، شهودی، ادراکی

به انگلیسی

• instinctive, sensitive; of intuition (of instinctive knowledge or understanding which stems from feeling rather than thinking)
intuitive ideas or feelings tell you that something is the case although you have no evidence or proof.

پیشنهاد کاربران

محرک، پویا، پویان، در حال تکاپو، در حال جویش
ادراکی
قابل لمس
یادگیری بدون تمرین
واضح و روشن
شهودی
بدیهی
ملموس
خودگواه
این مثال رو ببیند:
LINQ helps you generate series by using intuitive and readable code.
intuitive در این مثال یعنی شما نیازی نیست برای درک دستورات زبان برنامه نویسی linq برید دستورالعمل روش بخونید خودش گواه نحوه کارکردش هست.
[در ریاضیات] شهودی
یک مفهوم شهودی: an intuitive notion
سرراست ( readily learned or understood )
software with an intuitive interface*
تمام اون چیز هایی که ذهنیه مثل درک کردن ، قضاوت کردن و . . . از دو راه ممکنه یا بر پایه"عقل" که با دلیل و مدرکه یا بر پایه "احساس" انگار که حست میگه این درسته
intuitive judjment = قضاوت احساسی
غریزی

کشف و شهود
تخیلی - خیال پرداز - مربوط به یک فرضیه و خیال
غریزی یا spontaneous
در نرم افزار یعنی "عملکرد خوبی داشتن" و "کار را خوب انجام دادن" و "کارا بودن"
User Friendly

در نرم افزار:
easy to understand and to use
احساسی که فرد می داند درست است حتی بدون اینکه استدلالی برای آن داشته باشد.
از روی غریزه
غریزی , شهودی

# an intuitive approach
# He had an intuitive understanding
# Most people have an intuitive sense of right and wrong
He seemed to have ( an intuitive awareness ) of how I felt
او به نظر می رسید نسبت به حسی که داشتم ( آگاهی ذاتی ) داشت.
intuitive ( زبان‏شناسی )
واژه مصوب: شمی
تعریف: مبتنی بر شم
قبل از هر چیز Intuition به معنای شهود هست و Intuitive صفتش هست

۱. ساده و قابل فهم - سر راست
۲. گیرا ( دارای توانایی درک مسائل بدون وجود مدرک و سریع )
۳. شهودی ( بر اساس شهود و بی توجه به درستی و غلطیس و اثباتش بر اساس مدرک ) - مبنی بر درک یا انتقال مستقیم
۴. موافق با چیریکه که ظاهراً درست به نظر میاد

adjective
[more intuitive; most intuitive]
1 : having the ability to know or understand things without any proof or evidence : having or characterized by intuition
◀️She has an intuitive mind
◀️an intuitive person
2 : based on or agreeing with what is known or understood without any proof or evidence : known or understood by intuition
◀️She has an intuitive [=instinctive] understanding of the business
◀️a doctor with an intuitive awareness of his patients' concerns

3 )
a : agreeing with what seems naturally right
◀️The argument makes intuitive sense
b : easily and quickly learned or understood
◀️The software has an intuitive interface
in�tu�i�tive�ly adverb
◀️a chef who works intuitively, rather than from a recipe
◀️The solution is intuitively obvious

◀️ ? What fo you think of Discord
So I’m kind of unfamiliar with it
I find that this app is not very intuitive though
شهودی، شمی، حسی ( احساسی )
حس درونی
easy to use or learn without any special knowledge
احساسی؛ استنباطی؛ سهل انگارانه؛ برداشت آنی؛ مبتنی بر داوری آنی ذهنی؛ [در مقابل استنباط مبتنی بر تعمق یا تعقل]
چشم دل باز کن که جان بینی
آن چه نادیدنی ست آن بینی
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : intuit
✅️ اسم ( noun ) : intuition
✅️ صفت ( adjective ) : intuitive
✅️ قید ( adverb ) : intuitively
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما