آرمین فروزان فر

آرمین فروزان فر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfiducial٢١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤( در جراحی ) نشانگر های کوچکی که بر روی پوست قرار می دهند تا به عنوان مرجع استفاده شوند و بتوان عمل انطباق با بیمار را به خوبی انجام داد. گاهی این ن ... گزارش
16 | 0
strip out٢١:١٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٠از درون چیزی، چیز دیگری را حذف کردن___ مثلا از درون یک متن سیاسی تمام اشارات به موضوع برجام را حذف کردن یا مثلا از درون یک ساختمان تمام کابینت های فل ... گزارش
12 | 0
sanity١٨:١٧ - ١٣٩٩/١٠/١٠معقول - یک امر عاقلانهگزارش
0 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهintuitive١٣:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/١٣
• He had an intuitive understanding of the situation.
او یک درک غریزی از وضعیت داشت
23 | 1