strip out

پیشنهاد کاربران

در نظر نگرفتن مسائل جانبی درجهت فهم مسئله مهم اصلی
از قلم انداختن، حذف کردن
در صنعت مالی هم به معنی خرد کردن و جداسازی کوپن از اصل قرضه است و هم فعل" جداسازی" آپشن ( اختیارمعامله تبعی ) از دارایی پایه اش هست.
از درون چیزی، چیز دیگری را حذف کردن___ مثلا از درون یک متن سیاسی تمام اشارات به موضوع برجام را حذف کردن
یا مثلا از درون یک ساختمان تمام کابینت های فلزی را بیرون آوردن و حذف کردن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما