warranties

پیشنهاد کاربران

در مقابل conditions به کار میره
شروط کم اهمیت
[حقوق] تعهدات؛ شرایطی که طرفین قرارداد متعهد به انجام آن هستند
شرایط غیر مهم
شرایط قرار دادی
شروط غیر مهم

بپرس