پرسش خود را بپرسید

معنی I share a room with my sister در جمله‌ی زیر

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
١٠٧

Three bedrooms, and I share a room with my sister

١,٠٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٥

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سه اتاق خواب هست، من و خواهرم یک اتاق مشترک داریم.

٨٢,٣٣٦
طلایی
١٦
نقره‌ای
١٦٢
برنزی
٣٨٨
تاریخ
٣ هفته پیش

اتاق من و خواهرم با هم مشترکه

یا من و خواهرم با هم هم‌اتاقی هستیم

٢٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٢
تاریخ
٢ هفته پیش

سه اتاق‌خواب، و من و خواهرم با هم تو یه اتاق هستیم.

تاریخ
٣ هفته پیش

Share a room می شود اتاق مشترک.

٣,٣٠٨
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٢
برنزی
١٣
تاریخ
٣ هفته پیش

اتاق من و خواهرم مشترکه

١٣,٠٢٦
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢١٠
برنزی
٢٨
تاریخ
٣ هفته پیش

 ۳اتاق خواب و من با خواهرم یک اتاق مشترک دارم

٢,١٤٠
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٢٦
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما