پرسش خود را بپرسید
١٦,٠٠٠ تومان پاداش این پرسش تعلق گرفت به

ترجمه متن تخصصی

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٢٤١

ترجمه متن تخصصی و کلمه ی انگلیسی  معادل   برای این متن مالی چیه؟

Competition for markets using methods other than price cuts. These include
quality of product, quality of advertising, information, instructions,
reliability of promised delivery dates, reliability in use, and after-sales
service. Non-price competition is particularly important when there are
legal or cartel restrictions on price-cutting, and where consumers use price
as a signal of quality and assume that cheaper goods must be nastier. Even
when firms do compete on price, they frequently use non-price methods of
competition as well.

٢,٢٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٨

١٠ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Non _ price competition 

رقابت بازارها با بکارگیری روش هایی غیر از کاهش قیمت شامل: کیفیت محصول، کیفیت تبلیغات، اطلاعات، دستورالعمل ها، قابل اطمینان بودن تاریخ های تحویل وعده داده شده، اطمینان حین استفاده و خدمات پس از فروش است.

 رقابت غیر قیمتی هنگامی اهمیت می یابد که محدودیت هایی از سمت قانون یا اتحادیه صنفی‌ در کاهش قیمت وجود داشته باشد. مصرف کنندگان از قیمت به عنوان نشانه ی کیفیت کالا استفاده کرده و تصور می کنند که محصولات ارزان تر کیفت شان بدتر است. زمانی که شرکت ها بر سر هزینه با یکدیگر به رقابت می پردازند، غالبا از روش های رقابتی غیر قیمتی بهره می گیرند.

٦,٧١٥
طلایی
٤
نقره‌ای
٨١
برنزی
٤١
تاریخ
٣ هفته پیش

رقابت برای تصاحب بازارها با بکارگیری روش هایی غیر از کاهش قیمت شامل: کیفیت محصول، کیفیت تبلیغات، اطلاعات، دستورالعمل ها، قابل اطمینان بودن تاریخ های توزیع وعده شده، اطمینان در حین استفاده و خدمات پس از فروش؛ انجام می شود.

 رقابت غیر قیمتی هنگامی اهمیت ویژه می یابد که محدودیت های قانونی یا  صنفی‌ در کاهش قیمت وجود داشته باشد، یا در جاییکه مصرف کنندگان از میزان قیمت به عنوان نشانه  کیفیت کالا استفاده کرده و تصور می کنند که محصولات ارزان تر کیفت شان ضعیف تر است.  حتی  زمانی که شرکت ها بر سر قیمت با یکدیگر رقابت می کنند، غالباً از روش های رقابتی غیر قیمتی نیز بهره می گیرند.

تاریخ
٢ هفته پیش

Non-price competition involves advertising and marketing strategies to increase consumer demand and develop brand loyalty.

تاریخ
٣ هفته پیش

برای رقابت به منظور دستیابی به بازار وسیع‌تر بدون استفاده از روش‌هایی مثل کاهش قیمت راه‌هایی وجود دارد. از این راه‌ها می‌توان به کیفیت بالای محصول، تبلیغات باکیفیت، فرآهم آوردن اطلاعات و دستورالعمل‌ها و تضمین موعد تحویل، تضمین کارکرد و خدمات پس از فروش مناسب. رقابت بدون تمرکز بر قیمت، به ویژه زمانی مهم است که برای کاهش قیمت محدودیت‌هایی قانونی یا صنفی در کار باشد و مصرف‌کنندگان گمان کنند قیمت نشانی از کیفیت است و کالاهای ارزان‌تر حتماً باید کیفیت پایین‌تری داشته باشند. حتی زمانی که شرکت‌ها از طریق قیمت با هم رقابت می‌کنند، بیشتر اوقات روش‌های رقابتی‌ بدون تمرکز بر قیمت را نیز به کار می‌برند.

تاریخ
٣ هفته پیش

Non-price competition 

is a strategy that implies attracting customers and increasing sales by providing superior product quality, a unique selling proposition, a great location, and excellent service rather than lower prices. It helps brands stand out and win new consumers.

٥,٧٦٠
طلایی
١
نقره‌ای
٣٤
برنزی
٥٨
تاریخ
٣ هفته پیش

رقابت غیر قیمتی:

رقابت برای بازارها با استفاده از روش‌هایی غیر از کاهش قیمت. این روش‌ها شامل کیفیت محصول، کیفیت تبلیغات، اطلاعات، دستورالعمل‌ها، قابلیت اطمینان به تاریخ‌های تحویل وعده داده شده، قابلیت اطمینان در استفاده و خدمات پس از فروش است. رقابت غیر قیمتی به ویژه زمانی که محدودیت‌های قانونی یا کارتل در مورد کاهش قیمت وجود دارد و هنگامی که مصرف‌کنندگان از قیمت به عنوان سیگنالی برای کیفیت استفاده می‌کنند و فرض می‌کنند که کالاهای ارزان‌تر باید بدتر باشند، مهم است. حتی زمانی که شرکت‌ها بر سر قیمت رقابت می‌کنند، آن‌ها اغلب از روش‌های غیر قیمتی نیز برای رقابت استفاده می‌کنند.

کلمه‌ی انگلیسی معادل:

Non-price competition

٣٦,٨٨٦
طلایی
٤
نقره‌ای
١٠٠
برنزی
٢٤٥
تاریخ
٣ هفته پیش

رقابت غیر قیمتی:

رقابت برای بازارها با استفاده از روش‌هایی غیر از کاهش قیمت. این روش‌ها شامل کیفیت محصول، کیفیت تبلیغات، اطلاعات، دستورالعمل‌ها، قابلیت اطمینان به تاریخ‌های تحویل وعده داده شده، قابلیت اطمینان در استفاده و خدمات پس از فروش است. رقابت غیر قیمتی به ویژه زمانی که محدودیت‌های قانونی یا کارتل در مورد کاهش قیمت وجود دارد و هنگامی که مصرف‌کنندگان از قیمت به عنوان سیگنالی برای کیفیت استفاده می‌کنند و فرض می‌کنند که کالاهای ارزان‌تر باید بدتر باشند، مهم است. حتی زمانی که شرکت‌ها بر سر قیمت رقابت می‌کنند، آن‌ها اغلب از روش‌های غیر قیمتی نیز برای رقابت استفاده می‌کنند.

کلمه‌ی انگلیسی معادل:

Non-price competition

٣٦,٨٨٦
طلایی
٤
نقره‌ای
١٠٠
برنزی
٢٤٥
تاریخ
٣ هفته پیش

بازار هادررقابت برای فروش از روش های دیگری غیر از کاهش قیمت استفاده می‌کنند این روش ها شامل ،ارتقای کیفیت،نوع تبلیغات ،اطلاعات و آموزش استفاده،تضمین تحویل به موقع و خدمات بعد از فروش است ، رقابت بدون کاهش قیمت (غیر قیمتی) بخصوص زمانی 

 که محدودیت قانونی یا محدودیت کارتل

 ها در مورد کاهش قیمت  وجود داشته باشد 

   و زمانی که مصرف کننده فکر می کند قیمت نشانه کیفیت است و کالای ارزان‌ترقطعا   نا مرغوب تر است اهمیت پیدا می کند . حتی زمانی که شرکت ها بر سر قیمت رقابت می کنند،

 از روش های غیر قیمتی   بطور مکرر  استفاده می کنند .

٨١,٨٤٣
طلایی
١٦
نقره‌ای
١٥٦
برنزی
٣٨٧
تاریخ
٣ هفته پیش
رقابت غیر قیمتی

رقابت برای بازارها با استفاده از روش‌هایی غیر از کاهش قیمت. این روش‌ها شامل کیفیت محصول، کیفیت تبلیغات، اطلاعات، دستورالعمل‌ها، قابلیت اطمینان در تاریخ‌های تحویل وعده داده شده، قابلیت اطمینان در استفاده، و خدمات پس از فروش می‌شود. رقابت غیر قیمتی به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که محدودیت‌های قانونی یا کارتلی بر کاهش قیمت وجود دارد، و وقتی که مصرف‌کنندگان از قیمت به عنوان نشانه‌ای از کیفیت استفاده می‌کنند و فرض می‌کنند که کالاهای ارزان‌تر باید بی‌کیفیت‌تر باشند. حتی زمانی که شرکت‌ها در قیمت رقابت می‌کنند، اغلب از روش‌های غیر قیمتی رقابت نیز استفاده می‌کنند.


Non-Price Competition

کلمه انگلیسی معادل برای این متن مالی: Non-Price Competition

٤,٥٦١
طلایی
٣
نقره‌ای
١١٣
برنزی
٦٢
تاریخ
٣ هفته پیش

رقابت برای بازارها با استفاده از روش هایی به جز کاهش قیمت. این موارد شامل کیفیت محصول، کیفیت تبلیغات، اطلاعات، دستورالعمل ها، اطمینان از تاریخ تحویل وعده داده شده، قابلیت اطمینان در استفاده و خدمات پس از فروش می شود. رقابت غیر قیمتی زمانی که محدودیت های قانونی یا کارتل در مورد کاهش قیمت وجود داشته باشد و زمانی که مصرف کنندگان از قیمت به عنوان نشانه کیفیت استفاده می کنند و فرض می کنند که کالاهای ارزان تر باید کیفیت پایین تری داشته باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حتی زمانی که شرکت ها بر سر قیمت رقابت می کنند، اغلب از روش های غیر قیمتی رقابت نیز استفاده می کنند.

تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما