پرسش خود را بپرسید

گرامر شرطی انگلیسی

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٩١

If it rains, we_______have the barbeque.

٠ %

ant not

١٠٠ %

won`t

٩ پاسخ
٠ %

don't

٠ %

wouldn't

١,٧٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٩

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٦٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٢٥
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤,٥٦١
طلایی
٣
نقره‌ای
١١٣
برنزی
٦٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦,٨٠١
طلایی
٤
نقره‌ای
٨١
برنزی
٤٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٢٧,٥٤٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٨
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٨٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٤
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما