پرسش خود را بپرسید

تست زبان چهار گزینه ای

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٧١

-……… their differences, the three models resemble ……… in a crucial respect. 

١٠٠ %

Despite / one another

٥ پاسخ
٠ %

Despite of / each other

٠ %

In spite of / to each other

٠ %

Despite the fact that / each other

١,٤٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٣

جواب گزینه یک هست؟

-
٢ ماه پیش

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٤,٤٥٤
طلایی
٦
نقره‌ای
٥٢
برنزی
٢١٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٥٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٩
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما