پرسش خود را بپرسید

تست زبان چهار گزینه ای

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٥١

-……… their differences, the three models resemble ……… in a crucial respect. 

١٠٠ %

Despite / one another

٦ پاسخ
٠ %

Despite of / each other

٠ %

In spite of / to each other

٠ %

Despite the fact that / each other

٢,٥٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٩

جواب گزینه یک هست؟

-
٥ ماه پیش

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٤,٦٨٨
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٨
برنزی
٣١٤
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٨٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٨
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما