پرسش خود را بپرسید

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻳﻬﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٨٧

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻳﻬﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴانگر  کدﺍﻡ گرﻭﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻳﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ 

٠ %

so

١٠٠ %

sw

١ پاسخ
٠ %

st

٠ %

wo

٢,١٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩٣

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

گزینهاستراتژیهای رقابتی که شما به آنها اشاره کردهاید، به نظر میرسد که اشاره به ماتریس SWOT دارند که شامل نقاط قوت (Strengths)، نقاط ضعف (Weaknesses)، فرصتها (Opportunities) و تهدیدها (Threats) است. این ماتریس به شرکتها کمک میکند تا استراتژیهای خود را بر اساس تحلیل داخلی و خارج سازماندهی کنندم

١٧,٦١٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٢٨,٢٧٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨٢٠
برنزی
٢,١٧٩
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما