پرسش خود را بپرسید

تست گرامر شرطی انگلیسی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٨٩

if I had known that she was there, I ______  hello.

٠ %

would say

٠ %

said

٠ %

had said

١٠٠ %

would have said

١٦ پاسخ
٢,٢٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١٥

١٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٢
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥,٨٧٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
٥٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٧٧٥
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٨٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢٥,٠٤٧
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٠,٣٣٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٨٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش

با توجه به مفهوم جمله می توان نتیجه گرفت که شرطی نوع سوم است.   اگر کاری در گذشته انجام میشد که نشد نتیجه متفاوتی حاصل میشد . در این نوع شرط جمله شرط به زمان ماضی بعید و نتیجه ان به زمان اینده در گذشته کامل است.

if I had known that she was there, I  would  have said hello.

اگر می دانستم او انجاست، به او سلام میکردم.

٧,٨٤١
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٣
برنزی
٤٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٨٤٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما