پرسش خود را بپرسید

تفاوت Who's و whose

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٤

تفاوت who's وwhose چیست و در چه جا های کاربرد دارند؟

١٨٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

۱- در زبان فارسی داریم  چنانچه کلماتی مانند چه ،که با فعل ربطی است ترکیب شوند به ترتیب معنی چیست و کیست میدهند. حال به زبان انگلیسی بر می گردیم . در زبان انگلیسی معادل کلمه پرسشی چه ، کلمه ،what می باشد و   معادل که یا چه کسی  کلمه who  می باشد ومعادل فعل ربطی است در زبان انگلیسی افعال to be  می باشند. و در میان افعال to be فعل is معنی است می دهد. حال مثال می زنیم

What is your name?  اینجا what is را روی هم رفته چیست معنا کنید

حال برای who مثال می زنیم، گاهی who به همراه is  معنی کیست میدهد who is به شکل مخخف who's نوشته می شود.

مثال: who is that man. آن مرد کیست؟

Who is on the phoen?  چه کسی است پشت تلفن؟ یا کیست  پشت تلفن.


اما کلمه پرسشی whose به معنی مال چه کسی است؟  این کلمه نشانگر مالکیت می  باشد.  در واقع اگر بخواهیم نقش دستوری کلمه whose  را به شما بگیم   این کلمه را هم می توان  صفت به حساب آورد و هم می توان ضمیر. صفت و ضمیر پرسشی.

اگر بعد از whose یک اسم بیاید. Whose نقش صفت را دارد ولی اگر بعد از آن فعل بیاید نقش ضمیر پرسشی را دارد

مثال:   whose book is this? این کتاب مال چه کسی است؟

پاسخ میدی، میگی it's mine . آن مال من است.

Whose is this?   این مال چه کسی است؟

Whose shoes are these?  این کفش ها مال چه کسی هستند؟  

They are Ali آنها مال علی هستند.

در مثال اول book اسم می باشد  و whose صفت و در مثال دوم  چون بعد از who  فعل آمده، whose نقش ضمیر را دارد. به جایگاه اسم و صفت در انگلیسی توجه نمایید.

٣,١٩٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٦١
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

تفاوت بین "who's" و "whose" به شرح زیر است:

1. **Who's**:
  - **مخفف**: "who's" مخفف "who is" یا "who has" است.
  - **مثال**: 
    - Who's coming to the party? (چه کسی به مهمانی می‌آید؟)
    - Who's been to Paris? (چه کسی به پاریس رفته است؟)

2. **Whose**:
  - **مالکیت**: "whose" برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌شود.
  - **مثال**: 
    - Whose book is this? (این کتاب مال چه کسی است؟)
    - Do you know whose car that is? (آیا می‌دانی آن ماشین مال چه کسی است؟)

به طور خلاصه، "who's" برای مخفف "who is" یا "who has" استفاده می‌شود، در حالی که "whose" برای نشان دادن مالکیت به کار می‌رود.

٢٠,٩١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٥
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

تفاوت بین "who's" و "whose" به شرح زیر است:

1. **Who's**:
  - **مخفف**: "who's" مخفف "who is" یا "who has" است.
  - **مثال**: 
    - Who's coming to the party? (چه کسی به مهمانی می‌آید؟)
    - Who's been to Paris? (چه کسی به پاریس رفته است؟)

2. **Whose**:
  - **مالکیت**: "whose" برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌شود.
  - **مثال**: 
    - Whose book is this? (این کتاب مال چه کسی است؟)
    - Do you know whose car that is? (آیا می‌دانی آن ماشین مال چه کسی است؟)

به طور خلاصه، "who's" برای مخفف "who is" یا "who has" استفاده می‌شود، در حالی که "whose" برای نشان دادن مالکیت به کار می‌رود.

٢٠,٩١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٥
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما