پرسش خود را بپرسید

استفاده از صفت ملکی در جمله ی "-------Sorry, but this chair is"

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
١٢٢

Sorry, but this chair is ______.

٠ %

me

٩٤ %

mine

١٧ پاسخ
٥ %

my

١ پاسخ
٠ %

our

٤٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٣

١٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٣
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٢,٣٠٣
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٣
برنزی
٢٨٥
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨,١٥٨
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٢٧,٥٤٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٨
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦,٨٠١
طلایی
٤
نقره‌ای
٨١
برنزی
٤٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٨٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٩
برنزی
١٠
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما