پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی i was offered a job

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٨٨

i was offered a job

١,١٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٤

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنی:

 شغلی به من پیشنهاد شد.

به من کاری پیشنهاد شد.

١٠,٠٨٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش

به من شغل پیشنهاد شد

تاریخ
١ ماه پیش

به من یک کار پیشنهاد شد /به من یک شغلی پیشنهاد شد/یک پیشنهاد شغلی داشتم

تاریخ
١ ماه پیش

یک پیشنهاد کار داشتم

٢٢٧,٧١٩
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٤
برنزی
١,٠١٤
تاریخ
١ ماه پیش

یه شغل بهم پیشنهاد شد!

٢٤,٥٠٥
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥١٢
برنزی
٢٠٤
تاریخ
١ ماه پیش

به من پیشنهاد شغلی داده شد

٢١,٢٠٨
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٥٦
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما