دکتر امین روشنی

دکتر  امین روشنی Dr of vet. med. , Theriogenology PHD resident at university of Tehran 🐈 🐎 🐄 🩺

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهserosanguineous١٨:٤١ - ١٤٠١/٠٩/١٢دامپزشکی و علوم دامی ترشحات سروزی خونی ( مثلا در فاز پرواستروس سگ )گزارش
0 | 0
animal welfare٠٩:٣٩ - ١٤٠١/٠٨/٢٥دامپزشکی و علوم دامی رفاه دام یا حیوان، آسایش دام یا حیوانگزارش
5 | 0
ovarian depression١٤:٠٧ - ١٤٠١/٠٨/٠٢دامپزشکی و علوم دامی گودی تخمک گذاریگزارش
5 | 0
undetectable١٣:٣٠ - ١٤٠١/٠٦/١٨دامپزشکی و علوم دامی غیرقابل ردیابیگزارش
0 | 0
urine spray١٨:٤٦ - ١٤٠١/٠٦/١٧دامپزشکی و علوم دامی ادرار پخشگزارش
0 | 0
cystitis١١:٣٠ - ١٤٠١/٠٦/١٧دامپزشکی و علوم دامی تورم مثانهگزارش
2 | 0
entire١٢:١٢ - ١٤٠١/٠٦/١٦دامپزشکی و علوم دامی عقیم نشدهگزارش
2 | 0
sham surgery١٨:٤٩ - ١٤٠١/٠٦/١٠دامپزشکی و علوم دامی جراحی نماگزارش
0 | 0
compliance١١:٥٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٩همکاریگزارش
0 | 0
inconvenience١١:٢١ - ١٤٠١/٠٦/٠٩معضلگزارش
2 | 0
mismating١٨:٥٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٥دامپزشکی و علوم دامی جفت گیری اشتباه یا نامناسبگزارش
0 | 0
sexually receptive١٨:٢٥ - ١٤٠١/٠٦/٠٣دامپزشکی و علوم دامی پذیرش یا پذیرندگی جنسی ( که در فاز استروس یا فحلی است )گزارش
0 | 0
purpose١٩:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٢کاربرد، کارکرد، نقش، وظیفهگزارش
5 | 0
midpiece١١:٤٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٩دامپزشکی و علوم دامی قطعه میانی اسپرمگزارش
5 | 0
junctional complexes١٢:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٤دامپزشکی و علوم دامی اتصالات عرضیگزارش
0 | 0
grooming١٩:١٣ - ١٤٠١/٠٥/١٩دامپزشکی و علوم دامی رفتار لیس زدن گربه هاگزارش
0 | 0
project١٨:١٢ - ١٤٠١/٠٥/١٣دامپزشکی و علوم دامی در آناتومی به معنای بیرون زدن یک بافتگزارش
0 | 0
lush pastures١١:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٩دامپزشکی و علوم دامی مرتع سرسبز ( با گیاهان آبدار و تازه )گزارش
0 | 0
this shall to pass٢٣:٤٨ - ١٤٠١/٠٤/٢٩این نیز بگذردگزارش
5 | 0
fertilization period١٧:٥٤ - ١٤٠١/٠٤/١٩دامپزشکی و علوم دامی دوره لقاح، دوره ای که در طی آن اووسیت سگ قدرت لقاح پیدا می کندگزارش
0 | 0
treat١٣:٥٣ - ١٤٠١/٠٤/١٢دامپزشکی و علوم دامی تشویقی ( جایزه سگ و گربه )گزارش
5 | 0
precursor٢٠:٣٢ - ١٤٠١/٠٢/٢٨دامپزشکی و علوم دامی پیش سازگزارش
2 | 0
gestational sac١٦:٥١ - ١٤٠١/٠٢/١٩دامپزشکی و علوم دامی کیسه بارداریگزارش
0 | 0
straw color٢٠:٤٥ - ١٤٠١/٠٢/١٧کاهی رنگ، زرد رنگگزارش
2 | 0
foriegn body reaction١٧:١٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٥دامپزشکی و علوم دامی واکـنش التهـابی ناشـی از جسـم خـارجیگزارش
0 | 0
supernumerary nipples٢٢:٠٦ - ١٤٠١/٠٢/٠٤دامپزشکی و علوم دامی نوک سینه ها یا سرپستانک های اضافیگزارش
0 | 0
inverted nipples٢٠:٠٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٤دامپزشکی و علوم دامی نوک سـینه یا سرپستانک های فرورفتـهگزارش
0 | 0
strip١٢:٠٤ - ١٤٠١/٠٢/٠٣دامپزشکی و علوم دامی دوشیدن، دوشش، تخلیه محتوای سرپستانک، میزراه یـا رگ خـونی بـا فشار توسط انگشت دستگزارش
5 | 0
stripping١٢:٠٤ - ١٤٠١/٠٢/٠٣دامپزشکی و علوم دامی پس دوشی، خارج ساختن باقیمانده شیر قابل دوشــش از پســتان، در پایــان شیردوشــی بــا ماشینگزارش
2 | 0
fine needle aspiration١١:٤٥ - ١٤٠١/٠٢/٠٣دامپزشکی و علوم دامی آسپیراسیون سوزنی ظریفگزارش
0 | 0
opiates١٣:٢١ - ١٤٠١/٠٢/٠٢دامپزشکی و علوم دامی اپیوئیدهاگزارش
0 | 0
angiotensin converting enzyme inhibitors١٢:٤٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٢دامپزشکی و علوم دامی مهارکنندگان آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسینگزارش
0 | 0
transit time٠٩:٥٠ - ١٤٠١/٠٢/٠٢دامپزشکی و علوم دامی زمان عبور ( ماده حاجب یا دارو یا… )گزارش
0 | 0
failure to thrive١٩:٥٥ - ١٤٠١/٠٢/٠١دامپزشکی و علوم دامی اختلال رشدگزارش
0 | 0
stupor١٩:٥١ - ١٤٠١/٠٢/٠١دامپزشکی و علوم دامی گیجی، بهتگزارش
0 | 0
apathy١٩:٤٥ - ١٤٠١/٠٢/٠١دامپزشکی و علوم دامی بی تفاوتی حیوان نسبت به محرکینگزارش
2 | 0
drug distribution١٨:٤٠ - ١٤٠١/٠٢/٠١دامپزشکی و علوم دامی توزیع داروگزارش
2 | 0
immunoreactivity١٨:٢٩ - ١٤٠١/٠٢/٠١دامپزشکی و علوم دامی شدت واکنش ایمنیگزارش
0 | 0
growth retardation١٨:٠٢ - ١٤٠١/٠٢/٠١دامپزشکی و علوم دامی تأخیر در رشدگزارش
0 | 0
preventative healthcare١٧:٤٠ - ١٤٠١/٠٢/٠١دامپزشکی و علوم دامی مراقبت های پیشگیرانه سلامتگزارش
0 | 0
overzealous١٩:٠٣ - ١٤٠١/٠١/٣٠دامپزشکی و علوم دامی هیجان زده ( مثلا مادری که تازه زاییده )گزارش
5 | 0
stethoscope bell١٣:٤٠ - ١٤٠١/٠١/٣٠دامپزشکی و علوم دامی قسمت زنگوله ای یا بــل استتوسکوپگزارش
0 | 0
critically ill١٠:٥٥ - ١٤٠١/٠١/٣٠دامپزشکی و علوم دامی بیمار با وضعیت وخیم یا بحرانیگزارش
0 | 0
handling٢١:٠٩ - ١٤٠١/٠١/٢٩دامپزشکی و علوم دامی جابجایی، حمل و نقل، دست زدن یا تماس، کنترل کردن، اداره کردن، مدیریت کردنگزارش
2 | 0
breed specific١٧:٥٧ - ١٤٠١/٠١/٢٩دامپزشکی و علوم دامی خاص هر نژاد، اختصاصی یا ویژه هر نژادگزارش
0 | 0
intracranial haemorrhage١٣:٢٩ - ١٤٠١/٠١/٢٩دامپزشکی و علوم دامی خونریزی داخل مغزیگزارش
0 | 0
volume overload١٢:١٥ - ١٤٠١/٠١/٢٩دامپزشکی و علوم دامی افزایش شدید حجم مایعات بدنگزارش
0 | 0
insensible losses١٢:٠٣ - ١٤٠١/٠١/٢٩دامپزشکی و علوم دامی دفع نامحسوسگزارش
0 | 0
glycogen storage disease١٩:٤٠ - ١٤٠١/٠١/٢٨دامپزشکی و علوم دامی بیماری ذخیره گلیکوژنگزارش
0 | 0
thermal burns١٨:١٩ - ١٤٠١/٠١/٢٨دامپزشکی و علوم دامی سوختگی های حرارتی ( ناشی از حرارت )گزارش
0 | 0