دکتر امین روشنی

دکتر  امین روشنی Dr of vet. med. , Theriogenology PHD resident at university of Tehran 🐈 🐎 🐄 🩺

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcalf puller١٥:٥٢ - ١٤٠٢/٠٢/٣١دامپزشکی و علوم دامی جک گوساله کِشگزارش
0 | 0
cannibalism٢١:٠١ - ١٤٠٢/٠٢/٢٧دامپزشکی و علوم دامی هم نوع خواریگزارش
0 | 0
feathering٢١:٠٦ - ١٤٠٢/٠٢/٢٣دامپزشکی و علوم دامی پر در آوریگزارش
0 | 0
barring٢٠:٥٨ - ١٤٠٢/٠٢/٢٣دامپزشکی و علوم دامی راه راه بودن پرگزارش
0 | 0
hatching eggs٢٠:٣٧ - ١٤٠٢/٠٢/١٤دامپزشکی و علوم دامی تخم های نطفه دارگزارش
0 | 0
moulting٢٠:٢٨ - ١٤٠٢/٠٢/١٤دامپزشکی و علوم دامی تولک روی، پرریزیگزارش
0 | 0
brood patch١٢:٤٧ - ١٤٠٢/٠٢/١٤دامپزشکی و علوم دامی لکه کُرچی، لکه جوجه آوریگزارش
0 | 0
fertilized١٢:١٥ - ١٤٠٢/٠٢/١٤دامپزشکی و علوم دامی بارور شده، لقاح یافته، نطفه دارگزارش
0 | 0
molting١٢:٠٠ - ١٤٠٢/٠٢/١٤دامپزشکی و علوم دامی تولک روی، پرریزیگزارش
0 | 0
beating١٩:٣٠ - ١٤٠٢/٠٢/١٣دامپزشکی و علوم دامی زَنِش ( مثلا در مژک یا تاژک )گزارش
2 | 0
box and whiskers plot١٩:٥٥ - ١٤٠٢/٠٢/٠٩نمودار جعبه ای دنباله ایگزارش
0 | 0
post nuclear cap٢١:١٦ - ١٤٠٢/٠١/٢٠دامپزشکی و علوم دامی کلاهک پس هسته ای اسپرمگزارش
0 | 0
invagination٢١:٠٧ - ١٤٠٢/٠١/٢٠فرورفتگیگزارش
2 | 0
stage warming deck٢١:٤٤ - ١٤٠٢/٠١/١٦دامپزشکی و علوم دامی صفحه گرم کن میکروسکوپگزارش
0 | 0
stage warmer٢١:٤٥ - ١٤٠٢/٠١/١٦دامپزشکی و علوم دامی صفحه گرم کن میکروسکوپگزارش
0 | 0
microscope hot plate٢١:٤٤ - ١٤٠٢/٠١/١٦دامپزشکی و علوم دامی صفحه گرم کن میکروسکوپگزارش
0 | 0
wide field٢١:٣٣ - ١٤٠٢/٠١/١٦دامپزشکی و علوم دامی میدان دید وسیع ( در میکروسکوپ )گزارش
0 | 0
tight٢١:٠١ - ١٤٠٢/٠١/١٥ثابتگزارش
0 | 0
progressively motile٠٩:٤٨ - ١٤٠٢/٠١/١٥دامپزشکی و علوم دامی حرکت رو به جلو در اسپرمگزارش
0 | 0
dummy٢٠:١٧ - ١٤٠٢/٠١/١٣دامپزشکی و علوم دامی مانکن جفت گیری یا Phantomگزارش
0 | 0
phantom٢٠:١٧ - ١٤٠٢/٠١/١٣دامپزشکی و علوم دامی مانکن جفت گیری یا dummyگزارش
0 | 0
digital manipulation١٨:٥١ - ١٤٠٢/٠١/١٣دامپزشکی و علوم دامی 1. تحریک دستی، دستکاری ( در جمع آوری منی ) ، 2. دستکاری انگشتی ( در اصلاح سخت زایی )گزارش
0 | 0
test tube brush١٣:١٢ - ١٤٠٢/٠١/١٢دامپزشکی و علوم دامی برس لوله شور، برس شیشه شور، فرچه آزمایشگاهی، برس شست و شوی لوله آزمایشگزارش
2 | 0
interlocking suture pattern٢١:١٦ - ١٤٠٢/٠١/١٠دامپزشکی و علوم دامی الگوی بخیه زنجیری یا قفلیگزارش
2 | 0
nothing personal٢٠:٥٤ - ١٤٠٢/٠١/١٠باهات پدرکشتگی که ندارم!گزارش
5 | 0
clipping٢٠:١٧ - ١٤٠٢/٠١/١٠دامپزشکی و علوم دامی گرفتن، بریدن یا چیدن موها ( مثلا به منظور آماده سازی موضع قبل از جراحی )گزارش
2 | 0
lateral recumbent٢٠:٠٠ - ١٤٠٢/٠١/١٠دامپزشکی و علوم دامی حالت گماری خوابیده روی پهلوگزارش
2 | 0
genetic merit١٢:٥٠ - ١٤٠٢/٠١/٠٨دامپزشکی و علوم دامی ارزش ژنتیکیگزارش
2 | 0
scrotal circumference٢٠:٢٢ - ١٤٠٢/٠١/٠٧دامپزشکی و علوم دامی محیط کیسه بیضه ( در مورد گاو و گوسفند اندازه گیری می شود، در مورد اسب scrotal width در BSE اندازه گیری می شود )گزارش
2 | 0
exteriorization٢٣:٣٦ - ١٤٠٢/٠١/٠٦دامپزشکی و علوم دامی بیرون آوردن، نمایان کردنگزارش
2 | 0
ejaculation jet٠٧:١١ - ١٤٠١/١٢/٢٣دامپزشکی و علوم دامی پرتابه منی ( در نریان ۵ تا ۱۰ جت انزال )گزارش
2 | 0
arts٢٠:١٢ - ١٤٠١/١٢/١٧دامپزشکی و علوم دامی مخفف assisted reproductive technologies، به معنی تکنولوژی های کمکی در تولیدمثلگزارش
2 | 0
zonary placenta١٣:٢٣ - ١٤٠١/١٢/١٦دامپزشکی و علوم دامی جفت کمربندی ( در گوشتخواران )گزارش
2 | 0
cotyledon placenta١٣:٢٢ - ١٤٠١/١٢/١٦دامپزشکی و علوم دامی جفت کوتیلودونی ( در نشخوارکنندگان )گزارش
2 | 0
spring transition١٣:١٤ - ١٤٠١/١٢/١٦دامپزشکی و علوم دامی دوره انتقال بهاره در مادیانگزارش
2 | 0
fall transition١٣:١٣ - ١٤٠١/١٢/١٦دوره انتقال پاییزه در مادیانگزارش
2 | 0
accessory cl١٩:٤٢ - ١٤٠١/١٢/١٥دامپزشکی و علوم دامی جسم زرد ثانویگزارش
2 | 0
cl verum١٩:٤٠ - ١٤٠١/١٢/١٥دامپزشکی و علوم دامی جسم زرد حقیقیگزارش
2 | 0
fluctuation١٩:٣٥ - ١٤٠١/١٢/١٥دامپزشکی و علوم دامی تموجگزارش
2 | 0
postdoctoral١٣:٤٤ - ١٤٠١/١٢/٠٩پسا دکتریگزارش
2 | 0
post graduates١٣:٤٣ - ١٤٠١/١٢/٠٩دانشجوی فارق التحصیلی که مدرکش را دریافت کرده و فارق التحصیل است ( ممکن است مشغول تحصیلات تکمیلی باشد ) .گزارش
2 | 0
undergraduate degree١٣:٤١ - ١٤٠١/١٢/٠٩دانشجوی دوره عمومی که هنوز مدرکی دریافت نکرده و فارق التحصیل نشده است.گزارش
2 | 0
syngamy١٦:١٧ - ١٤٠١/١١/٣٠دامپزشکی و علوم دامی ممزوج شدنگزارش
2 | 0
drop rate١٤:٠٠ - ١٤٠١/١١/٢٥دامپزشکی و علوم دامی شاخص چند قلوزاییگزارش
2 | 0
repeat breeder١٣:٣٧ - ١٤٠١/١١/٢٥دامپزشکی و علوم دامی واکلگزارش
2 | 0
mob١١:١٩ - ١٤٠١/١١/٢٥دامپزشکی و علوم دامی گله گوسفندگزارش
2 | 0
milk fever١٢:٥١ - ١٤٠١/١١/٢٣دامپزشکی و علوم دامی تب شیر، تخته بندگزارش
2 | 0
johne's disease١٩:٥٥ - ١٤٠١/١١/٢٢دامپزشکی و علوم دامی بیماری ویروسی یونگزارش
2 | 0
sporadic abortion٢٠:٠٥ - ١٤٠١/١١/٢١دامپزشکی و علوم دامی سقط انفرادیگزارش
0 | 0
storm abortion٢٠:٠٤ - ١٤٠١/١١/٢١دامپزشکی و علوم دامی سقط طوفانیگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهbrood٢١:٢٥ - ١٤٠١/١١/٢٥
• a broodmare
مادیان مولد
0 | 0