امین روشنی

امین روشنی 🐈 🐮 🩺 Dr of vet med, Interested in theriogenology

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtup١٩:٢٢ - ١٤٠٠/١١/٠١دامپزشکی و علوم دامی قوچ، جفت گیریگزارش
0 | 0
inclusion body١٧:٠٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٥دامپزشکی و علوم دامی گنجیدگیگزارش
0 | 0
bruxism٢٠:١٥ - ١٤٠٠/١٠/١٩دامپزشکی و علوم دامی دندان قروچه یا teeth grindingگزارش
0 | 0
fading puppy syndrome١٥:٥٦ - ١٤٠٠/١٠/١٩سندروم مرگ توله هاگزارش
0 | 0
atresia ani١١:١٣ - ١٤٠٠/١٠/١٧دامپزشکی و علوم دامی آترزی مقعدگزارش
0 | 0
urethral process١٥:٣٩ - ١٤٠٠/١٠/١٤دامپزشکی و علوم دامی زائده پیشابراهی در گوسفند و گاوگزارش
0 | 0
dog worrying١٥:٣٧ - ١٤٠٠/١٠/١٤دامپزشکی و علوم دامی ترس از حمله سگگزارش
0 | 0
fascioliasis١٢:٣٧ - ١٤٠٠/١٠/١٣دامپزشکی و علوم دامی فاسیلوزگزارش
0 | 0
preventive measures١٢:٢١ - ١٤٠٠/١٠/١٣اقدامات پیشگیرانهگزارش
0 | 0
rectal palpation١١:٣١ - ١٤٠٠/١٠/١٣دامپزشکی و علوم دامی معاینه راست روده ایگزارش
0 | 0
sigmoid flexure١٠:٣٤ - ١٤٠٠/١٠/١٣دامپزشکی و علوم دامی خم سیگمویید یا S شکل ( گاو، کوسفند و. . . )گزارش
0 | 0
vermiform appendage١٠:٢٧ - ١٤٠٠/١٠/١٣دامپزشکی و علوم دامی زائده پیش آبراهی ( گوسفند، گاو، . . )گزارش
0 | 0
breeding phantom١٨:٢٥ - ١٤٠٠/١٠/١١دامپزشکی و علوم دامی مانکن جفت گیریگزارش
0 | 0
lifestyle herd١٦:٥٦ - ١٤٠٠/١٠/٠٩دامپزشکی و علوم دامی دامداری سنتیگزارش
0 | 0
uterine milk٢٠:٠٦ - ١٤٠٠/١٠/٠٨دامپزشکی و علوم دامی شیره رحمیگزارش
0 | 0
kidding١٨:٢٤ - ١٤٠٠/١٠/٠٨دامپزشکی و علوم دامی بزغاله زاییگزارش
2 | 0
lesion١٠:٥٢ - ١٤٠٠/١٠/٠٨دامپزشکی و علوم دامی ضایعه، زخمگزارش
0 | 0
oophoritis١٠:٤٩ - ١٤٠٠/١٠/٠٨دامپزشکی و علوم دامی oophoritis یا ovaritis به معنای التهاب بافت تخمدانگزارش
0 | 0
uraemia١٠:٣٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٨دامپزشکی و علوم دامی اورمی ( ورود اوره به خون مثلا در اثر priapism )گزارش
0 | 0
cold water hosing١٠:٢١ - ١٤٠٠/١٠/٠٨دامپزشکی و علوم دامی دوش آب سرد ( به منظورکاهش التهاب )گزارش
0 | 0
lifestyle١٨:١٣ - ١٤٠٠/١٠/٠٦دامپزشکی و علوم دامی سنتی ( عکس آن صنعتی یا commercial )گزارش
2 | 0
inflammatory mediator١٢:١٢ - ١٤٠٠/١٠/٠٦دامپزشکی و علوم دامی واسطه التهابیگزارش
0 | 0
malicious injury١١:٢٤ - ١٤٠٠/١٠/٠٦آسیب وارد شده به عمدگزارش
0 | 0
innervation١١:١٥ - ١٤٠٠/١٠/٠٦دامپزشکی و علوم دامی تعصیب، عصب رسانی، عصب دهیگزارش
0 | 0
os penis١١:٠١ - ١٤٠٠/١٠/٠٦قسمتی استخوانی در آلت سگ نرگزارش
0 | 0
snare٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/١٠/٠٤دامپزشکی و علوم دامی طنابی که در اصلاح سخت زایی کاربرد داردگزارش
0 | 0
imperforate hymen١٨:٢٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٤دامپزشکی و علوم دامی پرده بکارت بدون سوراخ ( موجب انسداد واژن می شود )گزارش
0 | 0
duck billed١٧:٠٠ - ١٤٠٠/١٠/٠٤دامپزشکی و علوم دامی نوک اردکیگزارش
0 | 0
chemise١٦:٤٥ - ١٤٠٠/١٠/٠٤دامپزشکی و علوم دامی غلاف، کاورگزارش
0 | 0
spontaneous remission١٢:٢٨ - ١٤٠٠/١٠/٠٤دامپزشکی و علوم دامی بهبودی خود به خودیگزارش
0 | 0
traction١٨:٥٦ - ١٤٠٠/١٠/٠٣دامپزشکی و علوم دامی کشش ( در اصلاح سخت زایی )گزارش
0 | 0
retropulsion١٨:٣٩ - ١٤٠٠/١٠/٠٣دامپزشکی و علوم دامی پس زدن ( هل دادن جنین به سمت قدام به هنگام اصلاح سخت زایی )گزارش
0 | 0
kittening١٨:٠٠ - ١٤٠٠/١٠/٠٢دامپزشکی و علوم دامی زاییدن توله در گربهگزارش
0 | 0
stud farm١٧:٢٥ - ١٤٠٠/١٠/٠٢دامپزشکی و علوم دامی مزرعه پرورش اسبگزارش
0 | 0
obsterterician١٣:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤دامپزشکی و علوم دامی ماماگزارش
0 | 0
replacement١١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٢دامپزشکی و علوم دامی جازدن عضو بیرون زده ( مثلا در پرولاپس ها )گزارش
0 | 0
heavily pregnant١٤:٢٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٩دامپزشکی و علوم دامی آبستن سنگینگزارش
0 | 0
straining١٤:٢١ - ١٤٠٠/٠٩/١٩دامپزشکی و علوم دامی زور شکمی در زایمانگزارش
2 | 0
contrast medium١٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٩/١٩دامپزشکی و علوم دامی ماده حاجبگزارش
0 | 0
maiden cattle١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٧دامپزشکی و علوم دامی گاو بدون سابقه زایمان ( باکره )گزارش
0 | 0
inseminator١٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٧دامپزشکی و علوم دامی مامور تلقیح مصنوعیگزارش
0 | 0
parity١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٠دامپزشکی و علوم دامی شکم زایشگزارش
2 | 0
turkish saddle٢١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٧دامپزشکی و علوم دامی زین ترکیگزارش
0 | 0
swirling١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٧گردبادیگزارش
2 | 0
thrust١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٧دامپزشکی و علوم دامی ضربات آلت دام نر به منظور جفت گیریگزارش
2 | 0
general anesthesia١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥دامپزشکی و علوم دامی بیهوشی عمومیگزارش
0 | 0
dominant trait١٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤دامپزشکی و علوم دامی صفت غالبگزارش
0 | 0
recessive trait١٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤دامپزشکی و علوم دامی صفت مغلوبگزارش
0 | 0
ram lamb٠٩:٤٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣دامپزشکی و علوم دامی بره نرگزارش
0 | 0
term١٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی زایمانگزارش
0 | 0