پرسش خود را بپرسید

از بین جملات زیر، کدام یک از نظر گرامری (دستور زبان) صحیح است؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٩٥

    a) She have been studying for her medical exam.

    b) He is going to surgery tomorrow.

    c) They would have arrived at the hospital if the traffic wasn't so heavy.

    d) We will was checking his vital signs every hour.

٥,٠٦٥
طلایی
٤
نقره‌ای
١٣١
برنزی
٦٤

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

جمله اول اشتباه:چون فعل کمکی با فاعل تطابق ندارد(حال کامل استمراریpresent perfect progressive)

جمله دوم اشتباه: بعد از going to باید فعل بیاید نه اسم.(اینده با be going to)  

جمله سوم درست: ترکیب شرطی نوع ۲ و ۳  (شرطی مختلط

mixed conditional)

جمله چهارم اشتباه : استفاده نادرست  از فعل be (اینده استمراری future progressive)

٨,٣١٢
طلایی
٥
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٥١
تاریخ
١ ماه پیش
عکس پرسش

A )  در اینجا Have غلط است

B) جمله صحیح است

C)  در اینجا باید if traffic had not been so heavy استفاده میشد.

D) در اینجا will با was  و همینطور was با we جور در نمیاد.

٥,٩٥٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
٥٩
تاریخ
١ ماه پیش

گزینه ی b صحیح است 

١٧,٦١٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما