پرسش خود را بپرسید

تست گرامر Despite و In spite of

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٥١

……… their differences, the three models resemble ……… in a crucial respect. 

٨٠ %

Despite / one another

٤ پاسخ
٢٠ %

Despite of / each other

١ پاسخ
٠ %

In spite of / to each other

٠ %

Despite the fact that / each other

١,٤٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٣

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما