رتبه
١
امنیاز
٠
مدال
٣٨,٤٤٨
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٤٤
برنز
١١,١٦٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٥,٥٨٩
مدال
٢٤,٩٣٨
طلا
٦٠٢
نقره
١٥,٧٨٦
برنز
٨,٥٥٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٤٠٢
مدال
١٢,٥٣١
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢٨
برنز
٨,٤٥٥
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
١٠٤
مدال
١٠,٧٧٦
طلا
١٣
نقره
٤,٦٤٦
برنز
٦,١١٧
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
٤٨٦
مدال
١٠,٤٨٩
طلا
٩٣٧
نقره
٤,٩٦٩
برنز
٤,٥٨٣
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٠
مدال
٧,٢٧٢
طلا
٣٤
نقره
٢,٨٣٧
برنز
٤,٤٠١
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٠
مدال
٧,٤٨٩
طلا
٢٥
نقره
٣,٢١٦
برنز
٤,٢٤٨
شغل
طراح جدول
مکان
فریمان
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٥
مدال
٧,١٨٨
طلا
٨١٩
نقره
٢,٢٣٨
برنز
٤,١٣١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٠
مدال
٤,٤٠٩
طلا
١١٠
نقره
١,٦٥٣
برنز
٢,٦٤٦
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٤٦١
مدال
٤,١٤٣
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٨١
برنز
٢,٤٧٩
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٥,٠٦٠
مدال
٦,٣٥٢
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨٢٥
برنز
٢,١٨١
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٣١,٩٠١
مدال
٥,٧٣٠
طلا
٢١١
نقره
٣,٤٥٧
برنز
٢,٠٦٢
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
٠
مدال
٣,٢٤٠
طلا
٢٨
نقره
١,٥٠٩
برنز
١,٧٠٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
١٤٠
مدال
٢,٣٢١
طلا
١٦
نقره
٦٠٦
برنز
١,٦٩٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٠
مدال
٢,٤٤٣
طلا
٤٠
نقره
٩٤٣
برنز
١,٤٦٠
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
٠
مدال
١,٩٨٣
طلا
٤١
نقره
٥٧٥
برنز
١,٣٦٧
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
٠
مدال
١,٥٣٧
طلا
٣٩
نقره
٣١٤
برنز
١,١٨٤
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
٠
مدال
١,٦٨٨
طلا
١١
نقره
٥٦٥
برنز
١,١١٢
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
٩١٦
مدال
٢,١٦٩
طلا
٣٧٦
نقره
٦٨٣
برنز
١,١١٠
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
٨١
مدال
٣,١١١
طلا
٣١
نقره
١,٩٨٨
برنز
١,٠٩٢
شغل
ITman
مکان
Tabriz
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
٤,٧٩٩
مدال
٤,٣٧٢
طلا
٥٨
نقره
٣,٢٥٢
برنز
١,٠٦٢
شغل
مترجم، ویراستار، پژوهشگر
مکان
شیراز
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
٠
مدال
١,٢٩٣
طلا
١٥
نقره
٢٢١
برنز
١,٠٥٧
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
١٢,٦٠٥
مدال
٢,٠٩٥
طلا
٧٦
نقره
١,٠٠٥
برنز
١,٠١٤
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
٠
مدال
١,٥٧٧
طلا
١٢
نقره
٥٧٠
برنز
٩٩٥
شغل
روانشناسی
مکان
خرم آباد
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
٣٠
مدال
١,٩٩٠
طلا
١٤٩
نقره
٨٦٦
برنز
٩٧٥
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
٨٧
مدال
٢,٢٩٠
طلا
٢١٨
نقره
١,١٣١
برنز
٩٤١
شغل
پرستار بیمارستان
مکان
چهارمحال بختیاری
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
٦١,٧٩٠
مدال
١,٧٥٣
طلا
١١١
نقره
٧٠٩
برنز
٩٣٣
شغل
عضو تیم ترجمه تخصصی برق- ریاضی
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
١,٨٤٣
مدال
١,٥١٢
طلا
١٨٢
نقره
٤٠٣
برنز
٩٢٧
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
٢٥٥
مدال
١,٢٧٠
طلا
٩
نقره
٣٥٤
برنز
٩٠٧
شغل
فوق لیسانس فلسفه و تاریخ آم و
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
١٠
مدال
١,١٣٥
طلا
٢١
نقره
٢٥٥
برنز
٨٥٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣١
امنیاز
٠
مدال
١,٣٧٦
طلا
١٤
نقره
٥٤١
برنز
٨٢١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
٠
مدال
١,١٦٦
طلا
٤٥
نقره
٣٢٢
برنز
٧٩٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
٠
مدال
١,٢٨١
طلا
١٣
نقره
٥٢٠
برنز
٧٤٨
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
٠
مدال
٢,٤٤٣
طلا
١٧
نقره
١,٦٨٠
برنز
٧٤٦
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
٠
مدال
١,١٩٢
طلا
١٧
نقره
٤٤٨
برنز
٧٢٧
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
٠
مدال
١,٧٠٩
طلا
١٣
نقره
٩٧٦
برنز
٧٢٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
٠
مدال
١,١٠١
طلا
٤٩
نقره
٣٤٧
برنز
٧٠٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
٠
مدال
٧,٥٧٩
طلا
٠
نقره
٦,٩٠٢
برنز
٦٧٧
شغل
ویکی
مکان
تهران
عضویت
٤ ماه پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
٠
مدال
١,٦٩٢
طلا
٩٧
نقره
٩٣٤
برنز
٦٦١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
٢٠,٣٦٦
مدال
١,٠٣٢
طلا
٥٧
نقره
٣١٥
برنز
٦٦٠
شغل
کارشناس ارشد مخابرات و مترجم
مکان
بابل
عضویت
١ سال پیش