رتبه
١
امنیاز
٤٨٦
مدال
١٠,٤٨٩
طلا
٩٣٧
نقره
٤,٩٦٩
برنز
٤,٥٨٣
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٥
مدال
٧,١٨٨
طلا
٨١٩
نقره
٢,٢٣٨
برنز
٤,١٣١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٥,٥٨٩
مدال
٢٤,٩٣٨
طلا
٦٠٢
نقره
١٥,٧٨٦
برنز
٨,٥٥٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
٩١٦
مدال
٢,١٦٩
طلا
٣٧٦
نقره
٦٨٣
برنز
١,١١٠
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
٥,٠٦٠
مدال
٦,٣٥٢
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨٢٥
برنز
٢,١٨١
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٨٧
مدال
٢,٢٩٠
طلا
٢١٨
نقره
١,١٣١
برنز
٩٤١
شغل
پرستار بیمارستان
مکان
چهارمحال بختیاری
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٣١,٩٠١
مدال
٥,٧٣٠
طلا
٢١١
نقره
٣,٤٥٧
برنز
٢,٠٦٢
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٤٦١
مدال
٤,١٤٣
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٨١
برنز
٢,٤٧٩
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
١,٨٤٣
مدال
١,٥١٢
طلا
١٨٢
نقره
٤٠٣
برنز
٩٢٧
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٠
مدال
٨٤٣
طلا
١٦٣
نقره
٢٧١
برنز
٤٠٩
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٣٠
مدال
١,٩٩٠
طلا
١٤٩
نقره
٨٦٦
برنز
٩٧٥
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
١٧,٥٤٨
مدال
٨٦٦
طلا
١٣٨
نقره
٢٧٤
برنز
٤٥٤
مکان
.......
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
١٣
امنیاز
٠
مدال
٥٠٩
طلا
١٢٧
نقره
٢٢٩
برنز
١٥٣
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
٦١,٧٩٠
مدال
١,٧٥٣
طلا
١١١
نقره
٧٠٩
برنز
٩٣٣
شغل
عضو تیم ترجمه تخصصی برق- ریاضی
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٠
مدال
٤,٤٠٩
طلا
١١٠
نقره
١,٦٥٣
برنز
٢,٦٤٦
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
٠
مدال
١,٦٩٢
طلا
٩٧
نقره
٩٣٤
برنز
٦٦١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
٠
مدال
٥٩٩
طلا
٧٨
نقره
٢٥٢
برنز
٢٦٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
١٢,٦٠٥
مدال
٢,٠٩٥
طلا
٧٦
نقره
١,٠٠٥
برنز
١,٠١٤
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
٧,٤٢٢
مدال
٥٨٣
طلا
٦٦
نقره
٢٦٦
برنز
٢٥١
مکان
Tehran
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
٣٤٨
مدال
١,٠٢٤
طلا
٦٥
نقره
٦٣١
برنز
٣٢٨
شغل
Polymath
مکان
تهران
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٢١
امنیاز
٠
مدال
٢٦٣
طلا
٦٣
نقره
١١٦
برنز
٨٤
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
١,٢٨٧
مدال
٤٥٩
طلا
٦٣
نقره
٢٠٤
برنز
١٩٢
شغل
کلمات قرآن,AI,Robotics,RI
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
مدال
٨٦
طلا
٥٩
نقره
٢٠
برنز
٧
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
٤,٧٩٩
مدال
٤,٣٧٢
طلا
٥٨
نقره
٣,٢٥٢
برنز
١,٠٦٢
شغل
مترجم، ویراستار، پژوهشگر
مکان
شیراز
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
٢٠,٣٦٦
مدال
١,٠٣٢
طلا
٥٧
نقره
٣١٥
برنز
٦٦٠
شغل
کارشناس ارشد مخابرات و مترجم
مکان
بابل
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
٠
مدال
٣٧٢
طلا
٥٦
نقره
١٤٥
برنز
١٧١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
٠
مدال
٢٩٩
طلا
٥٢
نقره
١٣٢
برنز
١١٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
٣٨
مدال
١,١٥٢
طلا
٥٢
نقره
٦٠٢
برنز
٤٩٨
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
٠
مدال
٢٩٠
طلا
٥٢
نقره
١٣٧
برنز
١٠١
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
٠
مدال
٧٠
طلا
٥٠
نقره
٦
برنز
١٤
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣١
امنیاز
٠
مدال
١,١٠١
طلا
٤٩
نقره
٣٤٧
برنز
٧٠٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
٤٠٢
مدال
١٢,٥٣١
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢٨
برنز
٨,٤٥٥
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
١٠,٢٢٨
مدال
٩٧٩
طلا
٤٨
نقره
٣٥٧
برنز
٥٧٤
شغل
مهندسی مکانیک، ریاضی مهندسی
مکان
تهران
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
٠
مدال
١١٥
طلا
٤٧
نقره
٣٩
برنز
٢٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
٠
مدال
١٧٩
طلا
٤٦
نقره
٩٤
برنز
٣٩
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
٠
مدال
١,١٦٦
طلا
٤٥
نقره
٣٢٢
برنز
٧٩٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
٠
مدال
٤٤٣
طلا
٤٥
نقره
٢٠٢
برنز
١٩٦
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
٠
مدال
٤٧٤
طلا
٤٤
نقره
١٨٥
برنز
٢٤٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
٠
مدال
٦٥٣
طلا
٤٤
نقره
٢٧١
برنز
٣٣٨
مکان
تهران
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
٠
مدال
٣٤٠
طلا
٤٣
نقره
١٢٣
برنز
١٧٤
عضویت
٥ سال پیش