رتبه
١
امنیاز
١,٠٦٥
مدال
٥٠٧
طلا
١٥
نقره
٣٣٨
برنز
١٥٤
شغل
دکترای زبان و ادبیات انگلیسی.
مکان
نیزوا، عمان
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٧٣٥
مدال
٢٦٤
طلا
١٥
نقره
٢٢٠
برنز
٢٩
مکان
تهران
عضویت
٨ ماه پیش
رتبه
٣
امنیاز
٥٧٥
مدال
٦٨٨
طلا
٣١
نقره
٤٦٦
برنز
١٩١
عضویت
٢ ماه پیش
رتبه
٤
امنیاز
٥٥٦
مدال
٢٨
طلا
٠
نقره
٢
برنز
٢٦
مکان
خرم آباد
عضویت
٥ روز پیش
رتبه
٥
امنیاز
٥٤٠
مدال
١,٠٣٢
طلا
٥٧
نقره
٣١٥
برنز
٦٦٠
شغل
کارشناس ارشد مخابرات و مترجم
مکان
بابل
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٣٩٢
مدال
٥,٧٣٠
طلا
٢١١
نقره
٣,٤٥٧
برنز
٢,٠٦٢
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٣٦٥
مدال
١٣
طلا
٠
نقره
٦
برنز
٧
عضویت
٢ هفته پیش
رتبه
٨
امنیاز
٣١٨
مدال
٣٧
طلا
١
نقره
٣٢
برنز
٤
عضویت
١ هفته پیش
رتبه
٩
امنیاز
٢٧٢
مدال
٧٣٥
طلا
١٠
نقره
٥٢٠
برنز
٢٠٥
شغل
Embryo Transfer, ARTs
مکان
Karaj
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٢٧٠
مدال
٢١٥
طلا
٥
نقره
١٤٦
برنز
٦٤
مکان
نیژنی نووگورود
عضویت
٢ ماه پیش
رتبه
١١
امنیاز
٢٤٣
مدال
٢,٠٩٥
طلا
٧٦
نقره
١,٠٠٥
برنز
١,٠١٤
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٢٣٤
مدال
٥٢
طلا
١
نقره
٣
برنز
٤٨
مکان
فریدونکنار
عضویت
٤ ماه پیش
رتبه
١٣
امنیاز
٢٢٠
مدال
١٤٧
طلا
١
نقره
٣٤
برنز
١١٢
شغل
مترجمی انگلیسی
مکان
خرمشهر
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
٢١٧
مدال
٤٥
طلا
١
نقره
٤
برنز
٤٠
مکان
فسا
عضویت
٤ ماه پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٢١٥
مدال
٢٠٢
طلا
٦
نقره
٩٤
برنز
١٠٢
شغل
English teacher
مکان
تهران
عضویت
١ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
٢٠٦
مدال
١,٧٥٣
طلا
١١١
نقره
٧٠٩
برنز
٩٣٣
شغل
عضو تیم ترجمه تخصصی برق- ریاضی
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
١٧
امنیاز
١٩٤
مدال
١٢١
طلا
٠
نقره
٠
برنز
١٢١
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
١٨
امنیاز
١٩٣
مدال
٦
طلا
٠
نقره
٣
برنز
٣
عضویت
١ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
١٨٠
مدال
٧
طلا
٠
نقره
٣
برنز
٤
عضویت
٨ ماه پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
١٥٨
مدال
٤
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٤
شغل
دانشجوی مدیریت کسب و کار
مکان
تهران
عضویت
٢ هفته پیش
رتبه
٢١
امنیاز
١٥٣
مدال
٢٠٢
طلا
٧
نقره
١٣٤
برنز
٦١
شغل
مترجم
مکان
تهران
عضویت
٣ ماه پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
١٥٠
مدال
٣٣
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٣٣
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
١٤٦
مدال
٦٥
طلا
٣
نقره
٥٧
برنز
٥
شغل
آموزش زبان مترجم رمان
مکان
زنجان
عضویت
١ ماه پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
١٤٦
مدال
٦٧٤
طلا
١٢
نقره
٤٤٥
برنز
٢١٧
شغل
دانش آموز
مکان
شیراز
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
١٣١
مدال
٤٤٤
طلا
٤
نقره
٣٦٤
برنز
٧٦
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
١٢٥
مدال
٣١
طلا
١
نقره
٢١
برنز
٩
مکان
اصفهان
عضویت
١١ ماه پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
١٢٤
مدال
١٤٥
طلا
٢
نقره
٤٣
برنز
١٠٠
شغل
Language Service Provider
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
١٢٤
مدال
١١
طلا
٠
نقره
٠
برنز
١١
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
١١٩
مدال
٩
طلا
٠
نقره
٣
برنز
٦
عضویت
٢ هفته پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
١١٨
مدال
١٥٣
طلا
٠
نقره
٢
برنز
١٥١
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٣١
امنیاز
١١٦
مدال
٤٠
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٤٠
شغل
امور گمرکی
مکان
tehran
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
١٠٨
مدال
٧٨
طلا
٢
نقره
٦٣
برنز
١٣
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
١٠٠
مدال
٨٥
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٨٥
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
٩٦
مدال
٥٧
طلا
١
نقره
١
برنز
٥٥
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
٩٦
مدال
٣٧
طلا
٠
نقره
١
برنز
٣٦
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
٩٠
مدال
١١٨
طلا
٠
نقره
٠
برنز
١١٨
شغل
برنامه نویسی
مکان
تهران
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
٩٠
مدال
٩٩
طلا
٠
نقره
٢٠
برنز
٧٩
عضویت
٨ ماه پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
٨٠
مدال
١٠٠
طلا
٤
نقره
٨٥
برنز
١١
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
٨٠
مدال
١١
طلا
٠
نقره
٠
برنز
١١
عضویت
٢ ماه پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
٨٠
مدال
١٤٦
طلا
٢
نقره
٦٤
برنز
٨٠
مکان
شیراز
عضویت
٦ سال پیش