رتبه
١
امنیاز
٠
مدال
٣٨,٤٤٨
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٤٤
برنز
١١,١٦٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٥,٥٨٩
مدال
٢٤,٩٣٨
طلا
٦٠٢
نقره
١٥,٧٨٦
برنز
٨,٥٥٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٠
مدال
٧,٥٧٩
طلا
٠
نقره
٦,٩٠٢
برنز
٦٧٧
شغل
ویکی
مکان
تهران
عضویت
٤ ماه پیش
رتبه
٤
امنیاز
٤٨٦
مدال
١٠,٤٨٩
طلا
٩٣٧
نقره
٤,٩٦٩
برنز
٤,٥٨٣
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
١٠٤
مدال
١٠,٧٧٦
طلا
١٣
نقره
٤,٦٤٦
برنز
٦,١١٧
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٤٠٢
مدال
١٢,٥٣١
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢٨
برنز
٨,٤٥٥
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٥,٠٦٠
مدال
٦,٣٥٢
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨٢٥
برنز
٢,١٨١
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٣١,٩٠١
مدال
٥,٧٣٠
طلا
٢١١
نقره
٣,٤٥٧
برنز
٢,٠٦٢
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٤,٧٩٩
مدال
٤,٣٧٢
طلا
٥٨
نقره
٣,٢٥٢
برنز
١,٠٦٢
شغل
مترجم، ویراستار، پژوهشگر
مکان
شیراز
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٠
مدال
٧,٤٨٩
طلا
٢٥
نقره
٣,٢١٦
برنز
٤,٢٤٨
شغل
طراح جدول
مکان
فریمان
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٠
مدال
٧,٢٧٢
طلا
٣٤
نقره
٢,٨٣٧
برنز
٤,٤٠١
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٥
مدال
٧,١٨٨
طلا
٨١٩
نقره
٢,٢٣٨
برنز
٤,١٣١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
٨١
مدال
٣,١١١
طلا
٣١
نقره
١,٩٨٨
برنز
١,٠٩٢
شغل
ITman
مکان
Tabriz
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
٠
مدال
٢,٤٤٣
طلا
١٧
نقره
١,٦٨٠
برنز
٧٤٦
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٠
مدال
٤,٤٠٩
طلا
١١٠
نقره
١,٦٥٣
برنز
٢,٦٤٦
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
٠
مدال
٣,٢٤٠
طلا
٢٨
نقره
١,٥٠٩
برنز
١,٧٠٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
٢٣١
مدال
١,٨٢٤
طلا
٠
نقره
١,٥٠٢
برنز
٣٢٢
شغل
ترجمه ی اقتصادی
مکان
تهران
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
٤٦١
مدال
٤,١٤٣
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٨١
برنز
٢,٤٧٩
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
٠
مدال
١,٨٨٢
طلا
٦
نقره
١,٣٦٨
برنز
٥٠٨
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
٨٧
مدال
٢,٢٩٠
طلا
٢١٨
نقره
١,١٣١
برنز
٩٤١
شغل
پرستار بیمارستان
مکان
چهارمحال بختیاری
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
١٢,٦٠٥
مدال
٢,٠٩٥
طلا
٧٦
نقره
١,٠٠٥
برنز
١,٠١٤
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
٦٣٨
مدال
١,١١٥
طلا
٠
نقره
٩٨٢
برنز
١٣٣
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
٠
مدال
١,٧٠٩
طلا
١٣
نقره
٩٧٦
برنز
٧٢٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
٠
مدال
٢,٤٤٣
طلا
٤٠
نقره
٩٤٣
برنز
١,٤٦٠
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
٠
مدال
١,٦٩٢
طلا
٩٧
نقره
٩٣٤
برنز
٦٦١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
٦٥
مدال
١,٢٢٠
طلا
٢٦
نقره
٩٠٣
برنز
٢٩١
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
٣٠
مدال
١,٩٩٠
طلا
١٤٩
نقره
٨٦٦
برنز
٩٧٥
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
٤٨٨
مدال
١,٤٥٧
طلا
١٥
نقره
٧٩٢
برنز
٦٥٠
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
٠
مدال
٩٥٤
طلا
٠
نقره
٧٥٥
برنز
١٩٩
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
٦١,٧٩٠
مدال
١,٧٥٣
طلا
١١١
نقره
٧٠٩
برنز
٩٣٣
شغل
عضو تیم ترجمه تخصصی برق- ریاضی
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٣١
امنیاز
٩١٦
مدال
٢,١٦٩
طلا
٣٧٦
نقره
٦٨٣
برنز
١,١١٠
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
٣٤٨
مدال
١,٠٢٤
طلا
٦٥
نقره
٦٣١
برنز
٣٢٨
شغل
Polymath
مکان
تهران
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
٠
مدال
٨٢٢
طلا
٢
نقره
٦٠٨
برنز
٢١٢
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
١٤٠
مدال
٢,٣٢١
طلا
١٦
نقره
٦٠٦
برنز
١,٦٩٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
٣٨
مدال
١,١٥٢
طلا
٥٢
نقره
٦٠٢
برنز
٤٩٨
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
٧,١٧٥
مدال
٩٣١
طلا
٧
نقره
٥٩٢
برنز
٣٣٢
شغل
داروساز
مکان
اهواز
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
٠
مدال
١,٩٨٣
طلا
٤١
نقره
٥٧٥
برنز
١,٣٦٧
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
٠
مدال
١,٥٧٧
طلا
١٢
نقره
٥٧٠
برنز
٩٩٥
شغل
روانشناسی
مکان
خرم آباد
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
٠
مدال
١,٦٨٨
طلا
١١
نقره
٥٦٥
برنز
١,١١٢
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
٠
مدال
١,٣٧٦
طلا
١٤
نقره
٥٤١
برنز
٨٢١
عضویت
٣ سال پیش