پرسش خود را بپرسید

بین این کلمات کدومش مناسب تره این جملس؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١٣١

بین این کلمات کدومش مناسب تره این جملس؟

She .................... her neighbor’s children for the broken window.

    accused

    blamed

    denied

١,٤٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٠٥

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به خاطر حرف اضافه for، گزینه blamed درست هست. حرف اضافه accuse میشه  of و denied هم از نظر معنی مرتبط به نظر نمیرسه.

accuse of : متهم کردن به

blame for: سرزنش کردن به خاطر

deny: نپذیرفتن

٨,٩٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٥٧
برنزی
٨٢
تاریخ
٧ ماه پیش

Blamed

او  بچه‌های همسایه اش را برای پنجره‌ای که شکسته بود سرزنش کرد(مقصر دانست).

١١,٦٤٢
طلایی
١٢
نقره‌ای
١٧٩
برنزی
٢٧
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما