پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی What are you talking about

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١١٤

what are you talking about

٥١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٨

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در مورد چه چیز صحبت می کنی/می کنید؟

گاهی وقتهاهم در خطاب به کس دیگر به نشانه اعتراض یا عدم موافقت بکار میرود.

١٧,٩٨٩
طلایی
١٣
نقره‌ای
٧٥
برنزی
١٤٩
تاریخ
٣ ماه پیش

چی دار ی میگی؟ 

از چی حر ف میزنی؟

٨٢,٠٤٠
طلایی
١٦
نقره‌ای
١٥٩
برنزی
٣٨٧
تاریخ
٣ ماه پیش

داری در مورد چی صحبت میکنی؟

تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما