برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فهرست پیشنهادهای ١٤٠٠/٠٢/١٣

١. مهدیس -> مهدیس
٠٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢. آرش محمدی -> آماج
٠٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣. معین کریمی -> make believe
٠٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤. چنگیز بالاکوهی -> پینکی
٠٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥. Figure -> vagrant
٠٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦. Shiva -> Obriously
٠٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧. Figure -> primal
٠٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨. Otaku -> تمه
٠٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٩. Otaku -> وات
٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٠. معین کریمی -> beget
٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١١. بابک -> غافلگیر
٠٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٢. هنرزاده -> غدغن
٠٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٣. مصطفیMostafa110ali@gmail.com -> keyed up
٠٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٤. Seyyedalith -> take over
٠٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٥. رقیه لزومیان -> تدبیر
٠٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٦. حسنعتی حق پناه -> چشم به در
٠٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٧. Figure -> scarecrow
٠٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٨. Helia -> pillarless
٠٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٩. Figure -> straw man
٠٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٠. Seyyedalith -> godsister
٠٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢١. سارا -> رهبر قوم مغول
٠٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٢. مهگل جلیلوند -> Skyscrapers
٠٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٣. محمد گلبان -> نجوه
٠٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٤. مهگل جلیلوند -> Wet
٠٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٥. مرتضی -> شرطی
٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٦. سپنتا -> ترتلیس
٠٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٧. Parisa -> faculty
٠٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٨. چنگیز بالاکوهی -> پینکی
٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٩. بردیا صمدی -> باغ انگور
٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٠. محمد حاتمی نژاد -> legacy
٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣١. محمد حاتمی نژاد -> Neoanalytic
٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٢. پ -> fruit
٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٣. محمد حاتمی نژاد -> object relation theory
٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٤. Saeed8sdn -> benchmarking
٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٥. علی -> چف
٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٦. محمد حاتمی نژاد -> Stability
٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٧. محمد حاتمی نژاد -> Stability
٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٨. محمد حاتمی نژاد -> Locus
٠١:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٩. sara -> appraisal
٠١:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٠. محمد حاتمی نژاد -> self efficacy
٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤١. محمد حاتمی نژاد -> ancient
٠١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٢. محمد حاتمی نژاد -> Comic
٠١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٣. محمد حاتمی نژاد -> Influential
٠١:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٤. محمد حاتمی نژاد -> Western thought
٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٥. محمد حاتمی نژاد -> Spent most of his life
٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٦. Seyyedalith -> unstuff
٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٧. Mahya -> how are you
٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٨. محمد حاتمی نژاد -> Intention
٠١:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٩. محمد حاتمی نژاد -> Been repressed
٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٠. محمد حاتمی نژاد -> repressed
٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥١. محمد حاتمی نژاد -> Pushed out of awarness
٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٢. P❤️ -> plastic bag
٠١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٣. 💝 -> Plastic bag
٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٤. Dark Light -> commute
٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٥. حسین گ -> هانیا
٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٦. سپنتامهر -> مخمخم
٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٧. S -> haute
٠١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٨. شاهرخی -> adventure
٠١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٩. سپنتامهر -> یارچامه
٠١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٠. Dark Light -> specialized text
٠١:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦١. Kimia -> on the trail of
٠١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٢. Z,gh -> At work
٠١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٣. Dark Light -> quite a little
٠١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٤. نیلو -> that's my jam
٠١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٥. uSER -> specificity
٠١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٦. محمدعلی حمیدی بنابی -> unfaithfully
٠٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٧. سپنتامهر -> دب شدن
٠٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٨. uSER -> margin
٠٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٩. پاپ -> Xzavier
٠٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٠. Hadi -> meet the deadline
٠٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧١. سپنتامهر -> کلوک
٠٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٢. Aref Araghizadeh -> ire
٠٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٣. uSER -> margin
٠٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٤. کارن نیک -> بس بودن
٠٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٥. خشایار نوروزی -> connoisseur
٠٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٦. سپنتامهر -> لوکه
٠٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٧. محمد میلانی -> moral person
٠٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٨. سپنتامهر -> لوکه پول
٠٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٩. پروین -> anchor
٠٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٠. اریا -> کسام
٠٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨١. سارافرجپور -> recognition
٠٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٢. امیر علی -> قرأتما
٠٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٣. Maryam.J -> conclusion
٠٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٤. سارافرجپور -> spending habits
٠٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٥. صادقی -> all consuming
٠٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٦. akamrahimi50@gmail.com -> aggravating
٠٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٧. رضا -> تب چهارم
٠٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٨. دکتر حمید ملاجعفری -> هموند
٠٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٩. Mememaid -> paramagnet
٠٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٩٠. Mememaid -> Boltzmann statistics
٠٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٩١. Aida -> turnaround opportunity
٠٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٩٢. Seyyedalith -> Take a life
٠٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٩٣. Sefat -> Bath room
٠٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٩٤. Maryam.J -> unkind
٠٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٩٥. علی -> زندان زنان
٠٣:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٩٦. Seyyedalith -> be up
٠٣:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٩٧. سپنتامهر -> راستینه پگاه
٠٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٩٨. Seyyedalith -> yard card
٠٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٩٩. آتنا میجانی -> میکاییل
٠٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٠٠. سپنتامهر -> دروغینه پگاه
٠٤:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٠١. shila masih -> be located
٠٤:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٠٢. خشایار نوروزی -> go beet red
٠٤:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٠٣. ali -> apply
٠٤:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٠٤. گودرزی -> home away from home
٠٤:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٠٥. من -> مامت
٠٤:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٠٦. Monire -> half wave rectification
٠٥:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٠٧. کامران رجبی -> شیخ الو
٠٥:١١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٠٨. نازیلا -> نازیلا
٠٥:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٠٩. Seyyedalith -> go on the grand
٠٥:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١١٠. علی -> سنت حسنه
٠٥:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١١١. کامران رجبی -> شیخ الو
٠٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١١٢. قاسم -> وعاء
٠٥:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١١٣. Seyyedalith -> pretty damn
٠٥:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١١٤. Dark Light -> merchant
٠٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١١٥. Dark Light -> alcoholic drink
٠٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١١٦. Bahman -> جزیره سیسل
٠٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١١٧. Ali -> uninstall
٠٥:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١١٨. محسن آسترکی دورکی زاده -> زراسوند
٠٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١١٩. Seyyedalith -> turn to mush
٠٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٢٠. Seyyedalith -> get time to
٠٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٢١. حـامــد -> stir pots
٠٦:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٢٢. Bahman -> distractions
٠٦:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٢٣. سهیل نظری -> منصوب دارد
٠٦:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٢٤. سهیل نظری -> منصوب کند
٠٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٢٥. سهیل نظری -> منصوب
٠٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٢٦. سیدحسین اخوان بهابادی -> خبال
٠٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٢٧. آپوریا -> proposing
٠٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٢٨. سیدحسین اخوان بهابادی -> خبالا
٠٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٢٩. علی -> عباس بوعذار
٠٦:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٣٠. Bahman -> mea
٠٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٣١. محمدعلی عبدی -> سردزله
٠٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٣٢. سیدحسین اخوان بهابادی -> وبال
٠٦:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٣٣. سیدحسین اخوان بهابادی -> زوال
٠٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٣٤. سیدحسین اخوان بهابادی -> انتقال
٠٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٣٥. سیدحسین اخوان بهابادی -> تنغیص
٠٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٣٦. TAHA&♡ -> توان های نزولی
٠٦:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٣٧. سیدحسین اخوان بهابادی -> تنغیص
٠٧:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٣٨. Bahman -> unequivocall falsey
٠٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٣٩. آرتا اصل -> آرتا
٠٧:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٤٠. مجتهدی نادر -> آسی
٠٧:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٤١. KIᑎᘜ ᘜᗴOᖇᘜᗴ -> Among us
٠٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٤٢. Bahaar -> hive off
٠٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٤٣. Dark Light -> orca
٠٧:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٤٤. مینا -> no thanks
٠٧:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٤٥. کائینات -> اسم دختر حضرت یوسف
٠٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٤٦. محمودی -> ماعرف
٠٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٤٧. شهاب -> smear campaign
٠٧:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٤٨. مهدی رشیدی -> every single day
٠٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٤٩. Morteza -> condensed
٠٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٥٠. عسل -> آریل
٠٧:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٥١. Bahaar -> insurrection
٠٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٥٢. محمد -> ماده شمع سازی
٠٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٥٣. علی -> businesspeople
٠٨:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٥٤. صالح -> serumen
٠٨:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٥٥. سمیه -> punctuation mark
٠٨:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٥٦. Figure -> head count
٠٨:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٥٧. یاسی جونی -> headings
٠٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٥٨. Mahoor -> اندرز گوترین
٠٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٥٩. ... -> بیشه
٠٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٦٠. علیرضا بیگدلی -> کنکور
٠٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٦١. یه یارویی -> نامرد
٠٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٦٢. شیما -> throw cold water on
٠٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٦٣. مرینت -> بنده پروری
٠٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٦٤. آدینه پور -> گبولانی
٠٩:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٦٥. مهدی قهرمانلو -> whizz
٠٩:١١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٦٦. عاطی -> camels
٠٩:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٦٧. Aloon -> تکلم
٠٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٦٨. شیرین -> with respect to
٠٩:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٦٩. لیوزا -> نهراسيم
٠٩:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٧٠. مهدی قهرمانلو -> grate
٠٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٧١. یاسین -> پارامتر
٠٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٧٢. Haniiii -> قشاع
٠٩:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٧٣. pedmak -> costs of acquiring
٠٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٧٤. عباسی اهوازی -> مارکسیسم
٠٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٧٥. میرهاشمی -> دیرکوند
٠٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٧٦. محدثه فرومدی -> holding
٠٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٧٧. سعید -> Riding lessons
٠٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٧٨. محدثه فرومدی -> empathy
٠٩:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٧٩. یاسین عبدالهی -> عبدالهی
٠٩:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٨٠. ماجد -> ماجد
٠٩:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٨١. Oflline -> life goes on
٠٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٨٢. میرهاشمی -> دیرکوند
٠٩:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٨٣. P. Q -> از ماست که بر ماست
٠٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٨٤. sana -> section
٠٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٨٥. میرهاشمی -> دیرکوند
٠٩:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٨٦. حسام -> quenching
٠٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٨٧. ایلین -> ایلین
٠٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٨٨. رضا نوروزز -> عصفور
٠٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٨٩. سعید -> Im dying to read
٠٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٩٠. Amin -> figure out
٠٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٩١. English User -> screw it
٠٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٩٢. آیسودا -> کژال
٠٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٩٣. محمد عرفان -> رهی برگشود
١٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٩٤. وسترن دوست -> موقعی
١٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٩٥. پ -> اکثرهم
١٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٩٦. ای هان -> مطبعة
١٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٩٧. هانی -> fibers
١٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٩٨. مجتبی کاوه -> junk
١٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

١٩٩. ستاده -> ستینا
١٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٠٠. هانیه عیسی وند -> phile
١٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٠١. سهیل نظری -> با این وجود
١٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٠٢. sima -> bejeweled
١٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٠٣. امیر محمد حبیبی -> نام آوران
١٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٠٤. سهیل نظری -> بیقرار
١٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٠٥. siramirmasoud -> unmutilated sentence
١٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٠٦. طاهر شریعت‌پناهی -> wreak havoc
١٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٠٧. سنور -> سنور
١٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٠٨. آ -> jewelry store
١٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٠٩. سهیل نظری -> طفیل
١٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢١٠. کینگستون بزرگ -> نتابانده
١٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢١١. کینگستون بزرگ -> نتابانده
١٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢١٢. مجتبی کاوه -> patdown
١٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢١٣. Soma -> Outer suburb
١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢١٤. نرگس -> All about you
١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢١٥. سهیل نظری -> با این وجود
١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢١٦. زینب -> دیر شدن روز
١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢١٧. هه نار -> میوان
١٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢١٨. هه نار -> وزه
١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢١٩. رهگذر -> earned income
١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٢٠. مجید خوش خلق سیما -> اییار
١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٢١. Moon -> Wait a minute
١٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٢٢. هه نار -> ناسکوله
١٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٢٣. Aysan -> outdoor cafe
١٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٢٤. هه نار -> برسی
١٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٢٥. هه نار -> دریژ
١٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٢٦. طاها -> گل بوته
١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٢٧. elmira -> deconcentration
١٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٢٨. مهدی -> خونابه خوردن
١١:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٢٩. مهدیه -> پاسی از شب
١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٣٠. abdollahi -> ahead of time
١١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٣١. زهرا -> اروغان
١١:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٣٢. جلیل جعفری -> vocal critic
١١:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٣٣. معین کریمی -> retell
١١:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٣٤. حمیدرضا سلیمانی -> hypocalcaemia
١١:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٣٥. هه نار -> کاکو
١١:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٣٦. هه نار -> داده
١١:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٣٧. مهدی -> base of support
١١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٣٨. شنیان حبیبی -> مشاورت کردن
١١:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٣٩. Gilako -> satisfyingly
١١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٤٠. رضا -> نامه نویس
١١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٤١. Figure -> second best
١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٤٢. هلنا -> هلنا
١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٤٣. نسرین رنجبر -> come from
١١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٤٤. ak -> I am telling on you
١١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٤٥. Maryam -> caused
١١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٤٦. A.R.S.H.Y.A -> Hopeful
١١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٤٧. Finaz -> آهن گر
١١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٤٨. نرگس -> یک غازی
١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٤٩. hassan -> atrium
١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٥٠. حمیدرضا صفری -> شارط
١١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٥١. فاطمه فرهادی -> حامیان
١١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٥٢. چنگیز بالاکوهی -> خرند
١١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٥٣. نسرین رنجبر -> beg the question
١١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٥٤. پریسا قضاوی -> besetting sin
١١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٥٥. A -> تجاوز نمیکرد
١١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٥٦. mehrab -> rioting crowd
١١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٥٧. رادمهر -> تیدا
١١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٥٨. Mohammad -> Get through to
١١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٥٩. رادمهر -> تیدا
١٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٦٠. هه نار -> بیروری
١٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٦١. N -> financial analyst
١٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٦٢. هه نار -> واز بینه
١٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٦٣. هه نار -> خیل
١٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٦٤. ....... -> نام آوران
١٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٦٥. سارا عرب -> feeling sandwiched
١٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٦٦. siramirmasoud -> versatile device
١٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٦٧. نسرین مغیثی -> مجسمات
١٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٦٨. هه نار -> لاس
١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٦٩. Mahbube -> as green as grass
١٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٧٠. هه نار -> تارا
١٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٧١. سارا عرب -> overindulged
١٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٧٢. ali -> full vertical
١٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٧٣. هه نار -> جار
١٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٧٤. هه نار -> رزگار
١٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٧٥. English learner -> craft
١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٧٦. املی -> ناگزیرند
١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٧٧. علیزاده -> طیف
١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٧٨. نسرین رنجبر -> at wits end
١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٧٩. هه نار -> مل
١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٨٠. English learner -> burden
١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٨١. نفس -> تزرعی
١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٨٢. Farhood -> maintain
١٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٨٣. ... -> مشرکان
١٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٨٤. هه نار -> خه لکی چوی؟
١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٨٥. سهیلا مهرزاد ثمرین -> periodically
١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٨٦. ناشناس -> Jopping
١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٨٧. عطیه -> عطیه
١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٨٨. Aref🙋‍♂️ -> get to khow
١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٨٩. ملینا -> زر و سیم
١٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٩٠. پردیس -> migh get
١٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٩١. هه نار -> تاقانه
١٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٩٢. استقلالی -> price tag
١٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٩٣. هه نار -> گه ش
١٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٩٤. هه نار -> گسک
١٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٩٥. رادنوش -> clue
١٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٩٦. کیوان نیک نژاد -> stick around
١٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٩٧. پلنگ -> اولئک
١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٩٨. نسرین رنجبر -> hunt down
١٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٢٩٩. هه نار -> ستاره
١٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٠٠. pary -> committer
١٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٠١. هه نار -> مانگ
١٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٠٢. هه نار -> ستران
١٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٠٣. رهگذر -> the poor
١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٠٤. Farhood -> Hear
١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٠٥. هه نار -> چیشت
١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٠٦. Mahdi Golzari -> medical supplais
١٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٠٧. فاطمه غفاری -> حیلت ساز
١٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٠٨. موسی -> provides
١٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٠٩. موسی -> benefit
١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣١٠. Samin -> absence make the heart grow fonder
١٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣١١. هادی یاری -> اندوهناک
١٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣١٢. Pari -> outdoor cafe
١٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣١٣. امیر -> collective
١٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣١٤. 🦥Moonlight -> agonist
١٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣١٥. احمد -> هیراد
١٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣١٦. کیوان نیک نژاد -> figure
١٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣١٧. Samin -> out of frying pan into the fire
١٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣١٨. ... -> watch videos
١٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣١٩. موسی -> paid vacation
١٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٢٠. احسان ب. -> TOXICOLOGICAL
١٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٢١. احسان ب. -> conditions to avoid
١٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٢٢. Amir -> necropsy
١٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٢٣. منصور بختیاری -> دشت بزرگ
١٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٢٤. مهدی -> قلبک
١٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٢٥. جواد -> آینه
١٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٢٦. میلاد -> پارین
١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٢٧. ماندانا -> denaturation
١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٢٨. ب. الف. بزرگمهر -> غرب
١٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٢٩. نازیلا -> اثنای
١٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٣٠. Eli_khp -> envelope fertilization
١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٣١. مجتبی م -> poking
١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٣٢. IG|TEXT.SATEL -> بیفکند
١٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٣٣. Bahman -> ملقمه ای
١٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٣٤. طاهر شریعت‌پناهی -> to the tune of
١٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٣٥. ایمان ترابی -> ok
١٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٣٦. mehrab -> Arrested Development
١٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٣٧. مسعود خواجه وندی -> out of the world
١٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٣٨. هوشنگ سرلک -> مرتیکه الدنگ
١٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٣٩. ب. الف. بزرگمهر -> مرسوم
١٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٤٠. اکبر بهروز اسگویی -> Ombudsperson
١٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٤١. عایشه -> بار آمدن
١٤:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٤٢. زي زي -> عقب
١٤:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٤٣. م -> ساید بای ساید
١٤:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٤٤. الیپ آرسلان -> فارس
١٤:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٤٥. عوضی هستین -> اتاتاتاتاتاتا
١٤:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٤٦. سینا -> عوارضی
١٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٤٧. گلی -> بی اندازه
١٤:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٤٨. فاطمه مرادی -> مابعد الطبیعه
١٤:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٤٩. سعید -> چشم پزشکی
١٤:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٥٠. Mehran -> cgaracteristic
١٤:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٥١. آناهیتا -> shower curtain
١٤:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٥٢. مجتبی م -> appointment
١٤:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٥٣. موسی -> beneficiary
١٤:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٥٤. علی باقری -> شمر
١٤:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٥٥. محمد مجتبی اسماعیلی -> دوخته شده
١٤:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٥٦. سهیلا حسینیان -> set in
١٤:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٥٧. ..... -> happy thoughts
١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٥٨. ستایش -> غرق‌ تفکر
١٤:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٥٩. رهگذر -> progressivity
١٤:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٦٠. امید مهاجرین -> آنتریک
١٤:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٦١. ناشناس -> patience
١٤:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٦٢. محمود -> کسو
١٤:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٦٣. ارسلان زارع -> متأنف
١٤:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٦٤. مهدی صفرنژاد -> confuses
١٤:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٦٥. ماهو -> lost generation
١٤:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٦٦. موناسياح -> precautionary
١٤:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٦٧. میلادَم -> کاتالیزور
١٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٦٨. بهروز -> babe in the woods
١٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٦٩. حامد -> account
١٤:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٧٠. MmdLyon -> refreshment stand
١٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٧١. گمنام -> کون
١٤:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٧٢. sima -> face
١٤:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٧٣. Mohaddeseh -> intersting
١٤:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٧٤. ارنیکا -> اندوخت
١٤:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٧٥. گمنام -> دستشویی
١٤:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٧٦. Ali magician -> الاجابات
١٤:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٧٧. موسی -> beneficially
١٤:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٧٨. گمنام -> سرویس بهداشتی
١٤:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٧٩. کوروش -> مستراح
١٤:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٨٠. M.sh -> wip
١٤:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٨١. سجاد -> ameliorate
١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٨٢. zahra -> tng
١٥:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٨٣. A..S -> باد به گرد او نمی رسید
١٥:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٨٤. موسی -> beneficial
١٥:١١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٨٥. علی اکبر اسداف -> کرم کرده
١٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٨٦. موسی -> assist
١٥:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٨٧. Jennie -> turn around
١٥:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٨٨. هادی علیخان -> instant noodles
١٥:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٨٩. Figure -> artisan
١٥:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٩٠. ارمیا خوش -> برسان شید
١٥:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٩١. Sina prince -> Falce
١٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٩٢. افشین حاجی طرخانی -> posing
١٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٩٣. زهرا میرحسینی -> فراهم کردن زمینه
١٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٩٤. پارسا -> Trolleys
١٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٩٥. گرا -> رایان
١٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٩٦. Arash -> چتو
١٥:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٩٧. نسترن -> snap
١٥:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٩٨. Ali -> private life
١٥:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٣٩٩. مهرو -> vogue
١٥:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٠٠. موسی -> mechanically
١٥:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٠١. محمد مهدی -> نبات
١٥:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٠٢. مختومی -> هم خانواده معلم
١٥:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٠٣. رهگذر -> flat tax
١٥:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٠٤. دنیا. قاسمی -> actively
١٥:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٠٥. موسی -> blindly
١٥:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٠٦. دانیال محمدی -> داسیلوا
١٥:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٠٧. رهگذر -> proportional taxes
١٥:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٠٨. Bahareh -> binoculars
١٥:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٠٩. Figure -> fortitude
١٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤١٠. Amir -> be yourself
١٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤١١. موسی -> snow blindness
١٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤١٢. ایرزاد -> آنتی اکسیدان
١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤١٣. sitarow -> clandestine
١٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤١٤. sitarow -> Fraction
١٥:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤١٥. هاتفه -> روما
١٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤١٦. فریال -> فریال
١٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤١٧. Figure -> heedless
١٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤١٨. موسی -> blindness
١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤١٩. King milad -> no longer
١٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٢٠. Mehrana -> rubber
١٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٢١. Ali -> شاغلان
١٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٢٢. موناسياح -> anticipate
١٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٢٣. فرهان -> هوشیار
١٦:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٢٤. اکبر بهروز اسگویی -> neg reg
١٦:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٢٥. موسی -> unaware
١٦:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٢٦. علی صادقیان -> great Any other feedback
١٦:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٢٧. رهگذر -> transfer income
١٦:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٢٨. مه لقا -> مه لقا
١٦:١١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٢٩. امیرعباس -> سرمدیت
١٦:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٣٠. .. -> مراعات النظیر
١٦:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٣١. Atena -> scum of the earth
١٦:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٣٢. آیلین -> آیلین
١٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٣٣. SahaRiii -> starburst
١٦:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٣٤. میثم ورزی -> liability insurance
١٦:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٣٥. عبدالله -> عاشق
١٦:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٣٦. نیکی هستم👋 -> سلام
١٦:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٣٧. مریم -> Architectural distortion
١٦:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٣٨. شهرزاد -> فریال
١٦:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٣٩. Sina -> graphic novel
١٦:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٤٠. درسا -> زهر هجری
١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٤١. موسی -> broadly
١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٤٢. شهرزاد -> غزال
١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٤٣. طاهر شریعت‌پناهی -> upside
١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٤٤. amir -> تیره دل
١٦:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٤٥. شهرزاد -> شهرزاد
١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٤٦. علی باقری -> انفاذ مرسلات
١٦:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٤٧. امیرخلیلی -> عزت
١٦:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٤٨. سارافرجپور -> abeyance
١٦:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٤٩. محمد داوری -> Learn more
١٦:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٥٠. سارافرجپور -> banal
١٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٥١. امیرخلیلی -> زایه شدن
١٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٥٢. سارافرجپور -> banal story
١٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٥٣. علی باقری -> انقلاب احوال
١٦:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٥٤. سمیعی نیا -> experiencing
١٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٥٥. علی باقری -> انقلاب خریف
١٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٥٦. mmd -> topia
١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٥٧. علی باقری -> انقیاد نمودن
١٦:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٥٨. مریم -> agricultural land
١٦:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٥٩. علی باقری -> انگشت بر چشم نهادن
١٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٦٠. میلادَم -> لیفت
١٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٦١. شهرزاد -> ایران
١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٦٢. علی باقری -> انگشت بر زمین نهادن
١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٦٣. موسی -> broad
١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٦٤. موناسياح -> plague
١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٦٥. علی باقری -> انگشت تحیر در دندان ماندن
١٦:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٦٦. هه نار -> کابان
١٦:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٦٧. سارافرجپور -> denigrate
١٦:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٦٨. رمضانپور -> coined
١٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٦٩. علی باقری -> انگشت در دندان گرفتن
١٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٧٠. ایلیا آزاداور -> مؤاخذه
١٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٧١. سعید یوسفی همدان -> in his right mind
١٦:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٧٢. هه نار -> لیو ئال
١٦:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٧٣. علی باقری -> انگشت ندامت خاییدن
١٦:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٧٤. علی باقری -> انگشت نمای
١٦:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٧٥. هه نار -> تاقرانی
١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٧٦. سارافرجپور -> cacophony
١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٧٧. علی باقری -> انهار بیان
١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٧٨. علی باقری -> انهاض نمودن
١٦:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٧٩. علی باقری -> انها کردن
١٦:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٨٠. علی باقری -> انیاب نوایب
١٦:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٨١. 🌸 -> مستمع
١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٨٢. علی باقری -> اواخر عمر
١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٨٣. هه نار -> به ر هه لبینه
١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٨٤. علی باقری -> اوتاد طالع و غارب
١٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٨٥. soheil -> language practice
١٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٨٦. soheil -> language practice
١٦:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٨٧. 🌸 -> مستمع
١٦:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٨٨. هه نار -> خودات له گه ل
١٦:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٨٩. علی باقری -> اوساط حشم
١٦:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٩٠. علی باقری -> اوصاف حمیده
١٧:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٩١. موسی -> breadth
١٧:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٩٢. علی باقری -> اوضاع و اشراف
١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٩٣. سارافرجپور -> dysfunctional
١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٩٤. هه نار -> اسمر
١٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٩٥. علی باقری -> اوعیه ضمیر
١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٩٦. سارافرجپور -> messy divorce
١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٩٧. 🌸 -> ملول
١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٩٨. علی باقری -> اوقات عمر
١٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٤٩٩. هه نار -> فرمیسک
١٧:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٠٠. موسی -> enlarge
١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٠١. علی باقری -> اول الفکر
١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٠٢. علی باقری -> اول قدم
١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٠٣. دیاکو -> دیاکو
١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٠٤. هه نار -> چیا
١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٠٥. علی باقری -> اهانت باطل
١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٠٦. علی باقری -> اهتزاز کردن
١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٠٧. علی باقری -> اهتزاز نمودن
١٧:١١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٠٨. علی باقری -> اهل بصیرت
١٧:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٠٩. Mary -> mend
١٧:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥١٠. علی باقری -> اهل بیت
١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥١١. علی باقری -> اهل دیوان
١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥١٢. سعید -> more like , most like
١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥١٣. علی باقری -> اهل زمانه
١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥١٤. هه نار -> سوخمه
١٧:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥١٥. Seyyedalith -> on feet
١٧:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥١٦. علی باقری -> اهل ظلامات
١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥١٧. سارافرجپور -> attic
١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥١٨. علی باقری -> اهل عصر
١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥١٩. علی باقری -> اهل کار
١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٢٠. علی باقری -> اهمال رفتن
١٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٢١. هادی عباس زاده -> بدون دقت شستن چیزی
١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٢٢. علی باقری -> اهمال ورزیدن
١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٢٣. سارافرجپور -> appease
١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٢٤. Www -> faith based
١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٢٥. علی باقری -> اهم مهمات
١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٢٦. موسی -> blacked out
١٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٢٧. علی باقری -> ایام البیض کهولت
١٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٢٨. Pantea -> disability
١٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٢٩. علی باقری -> ایام دولت
١٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٣٠. علی باقری -> ایام صبی
١٧:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٣١. علی باقری -> ایام نامرادی
١٧:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٣٢. هه نار -> وردیله
١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٣٣. علی باقری -> ایثار کردن
١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٣٤. علی باقری -> ایجاب طبیعت
١٧:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٣٥. هه نار -> کوسار
١٧:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٣٦. رضا ميلادي فرد -> discomforting
١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٣٧. علی باقری -> ایراد کردن
١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٣٨. علی باقری -> ایزد تعالی
١٧:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٣٩. علی باقری -> ایفای حق
١٧:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٤٠. علی باقری -> ایمان غلاظ
١٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٤١. علی باقری -> ایمای عقل
١٧:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٤٢. سارافرجپور -> halt
١٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٤٣. یاسین -> جمع ملت
١٧:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٤٤. Sepide -> باهور
١٧:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٤٥. رضا ميلادي فرد -> seductiveness
١٧:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٤٦. هه نار -> بارین
١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٤٧. موسی -> burgeoning
١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٤٨. هه نار -> جرگ
١٧:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٤٩. موسی -> thrive
١٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٥٠. مهسا -> in crisis
١٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٥١. مهسا -> reoffend
١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٥٢. Fatima -> analysis
١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٥٣. Hasty -> a morning person
١٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٥٤. هه نار -> نالین
١٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٥٥. Sama -> neater
١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٥٦. مهدی ندافیان -> نشان گذار
١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٥٧. موناسياح -> parthenocarpy
١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٥٨. مهیم -> im very lone
١٧:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٥٩. موناسياح -> retroactive
١٧:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٦٠. موناسياح -> proactive
١٧:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٦١. رامین نعیمی -> run up
١٧:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٦٢. هه نار -> جلجله
١٧:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٦٣. پرنیا -> پرنیا
١٧:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٦٤. ناشناس -> خونابه خوردن
١٧:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٦٥. امير معرف -> extractor
١٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٦٦. کتایون نوشاد -> leave up
١٧:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٦٧. رضا ميلادي فرد -> make advances
١٧:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٦٨. محمد -> عشق همیشگیم
١٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٦٩. هه نار -> چاو کال
١٧:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٧٠. رضا ميلادي فرد -> tabi
١٧:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٧١. مهدی -> choke up
١٧:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٧٢. هه نار -> کاله
١٧:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٧٣. MSH -> unforgeable
١٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٧٤. Figure -> trippy
١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٧٥. Figure -> peccadillo
١٧:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٧٦. طبیبی -> erotic movie
١٧:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٧٧. فرهاد -> griping
١٧:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٧٨. سجاد کرمی -> ژریژبان
١٧:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٧٩. طبیبی -> to get your house in order
١٨:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٨٠. همیلا -> Gestropub
١٨:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٨١. milkyway200 -> world renowned
١٨:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٨٢. Mobina♡Eun woo -> addition problem
١٨:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٨٣. Nazi -> promis
١٨:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٨٤. Mobina♡Eun woo -> addition problem
١٨:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٨٥. saeid -> sleeper beam
١٨:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٨٦. امیر -> معنوی
١٨:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٨٧. شیدا -> twitching
١٨:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٨٨. سالوما -> غریزه
١٨:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٨٩. محمدرضا نظری -> comfort
١٨:١١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٩٠. امیر -> استفاده
١٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٩١. فاطیما -> دوست داشتنی
١٨:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٩٢. هه نار -> وه ره
١٨:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٩٣. رضا ميلادي فرد -> tabi
١٨:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٩٤. مردانی -> ماسوا
١٨:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٩٥. رهگذر -> graduated income tax
١٨:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٩٦. علی -> قدیر
١٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٩٧. مهسا -> Put tour foot in it
١٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٩٨. Tiam.htp -> throw away
١٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٥٩٩. مبینا -> گشاده گردد
١٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٠٠. ریحانه -> ضایع مکن
١٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٠١. Katrin -> Kiss me
١٨:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٠٢. علی باقری -> گیلان
١٨:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٠٣. امیر علی -> metalhead
١٨:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٠٤. رسول قنبری -> have a long arm
١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٠٥. m.a -> give a chance
١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٠٦. شیخ فایز الصابئی -> چم صبی
١٨:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٠٧. ثمین -> لمزه
١٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٠٨. علی باقری -> یله
١٨:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٠٩. سپنتامهر -> تیلیس
١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦١٠. نوژین -> رامان
١٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦١١. مرتضی حمزه سرکانی -> self administered
١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦١٢. محمد حاتمی نژاد -> بذله گو
١٨:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦١٣. علی باقری -> کله
١٨:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦١٤. م -> currency
١٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦١٥. هه نار -> کولبر
١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦١٦. mohammad -> temperature peaks
١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦١٧. حسن -> چای غلیظ
١٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦١٨. هه نار -> خویناو
١٨:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦١٩. صادق -> stake holder
١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٢٠. سارافرجپور -> world class
١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٢١. راستین صفامنصوری -> کانتْ
١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٢٢. راستین صفامنصوری -> کانتْ
١٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٢٣. الیا -> الیا
١٨:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٢٤. سارافرجپور -> egghead
١٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٢٥. علی باقری -> یاور
١٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٢٦. همتا -> پنبه را از گوش خود درآوردن یا بیرون کشیدن
١٩:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٢٧. سارافرجپور -> rendezvous
١٩:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٢٨. محمد جواد شمسایی -> construct
١٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٢٩. Kisaragi -> paid troll
١٩:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٣٠. سارافرجپور -> entity
١٩:١١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٣١. ممد -> منصبان
١٩:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٣٢. سارافرجپور -> fallible
١٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٣٣. علی باقری -> پدرود
١٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٣٤. سارافرجپور -> fraternal
١٩:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٣٥. Ali -> legal commitments
١٩:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٣٦. مسعود.ه.ز -> لغویین
١٩:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٣٧. میرهاشمی -> دیرکوند
١٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٣٨. ع،سپنتامهر -> چخد
١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٣٩. تارا -> شجاع
١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٤٠. ب. الف. بزرگمهر -> پروپاگاندا
١٩:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٤١. محمد -> super mind
١٩:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٤٢. ب. الف. بزرگمهر -> اطلاعات
١٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٤٣. محمد بلوچ -> لاتیدان
١٩:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٤٤. مریم پورحسین -> To throw light
١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٤٥. ع/سپنتامهر -> مخ مخ کردن
١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٤٦. ب. ال. بزرگمهر -> مقام
١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٤٧. Hosein -> Order person
١٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٤٨. sima -> pending
٢٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٤٩. ب. الف. بزرگمهر -> فردی
٢٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٥٠. مریم پورحسین -> Finger digit ratio
٢٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٥١. محمد حاتمی نژاد -> اعراض
٢٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٥٢. محمد حاتمی نژاد -> اضداد
٢٠:١١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٥٣. سارافرجپور -> rare case
٢٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٥٤. sima -> in keeping with
٢٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٥٥. علیرضا -> سنبا
٢٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٥٦. رستم -> دالوند
٢٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٥٧. Hormoz Khakpour -> ایزد تعالی
٢٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٥٨. حسن اشرف زاده -> crucial
٢٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٥٩. سارافرجپور -> telecommuting
٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٦٠. ب. الف. بزرگمهر -> کانال
٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٦١. پارسا -> Dongy mongy
٢٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٦٢. مهسا واحدی -> dongy mongy
٢٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٦٣. امیر عباس طهماسبی -> dongy mongy
٢٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٦٤. زهرا -> saving grace
٢٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٦٥. طاها مربی -> dongy mongy
٢٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٦٦. ع/سپنتامهر -> گذل
٢٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٦٧. حسین گنجی -> dongy mongy
٢٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٦٨. آرش جهان پور -> dongy mongy
٢٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٦٩. خر پرنده کانادایی -> dongy mongy
٢٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٧٠. احمد کنازه -> کنازق
٢٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٧١. نیوشا.. -> غبراغ یا غبراق
٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٧٢. برشنا -> برشنا
٢٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٧٣. ع/سپنتامهر -> گذل
٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٧٤. ویانا -> هژبر ژیان
٢٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٧٥. موسی -> conspicuous consumption
٢٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٧٦. Mobina -> peas
٢٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٧٧. فقط نامم فاطمه است... -> فاطمه
٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٧٨. حسن پاپی -> شیراوند
٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٧٩. مرضیه -> انهار
٢٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٨٠. مبین -> Aret gallery
٢٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٨١. farhad -> be out of
٢١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٨٢. A -> ادیت
٢١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٨٣. مرضیه -> معید
٢١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٨٤. موسی -> conspicuous
٢١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٨٥. ناشناس -> تحمل
٢١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٨٦. رضا سکوند -> عصر
٢١:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٨٧. عسل میهن خواه -> off the cuff
٢١:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٨٨. تیاناز -> مسرور
٢١:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٨٩. موسی -> noticeably
٢١:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٩٠. علیرضا -> ظهر
٢١:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٩١. هانیه -> الله الصمد
٢١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٩٢. حسن پاپی -> دیرکوند
٢١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٩٣. رافده -> مبرور
٢١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٩٤. M -> descending
٢١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٩٥. Melika Kh -> deck
٢١:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٩٦. علی غنیمت نژاد -> حسین آباد اشکشان
٢١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٩٧. رافده -> رافده
٢١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٩٨. مسعود.ه.ز -> تفسیر لغوی
٢١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٦٩٩. 👑 -> یاشار
٢١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٠٠. حسن پاپی -> دیرکوند
٢١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٠١. موسی -> endorsement
٢١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٠٢. siramirmasoud -> perceptive
٢١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٠٣. Zavvare -> آدم ربایی کردن
٢١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٠٤. موسی -> support
٢١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٠٥. حسن پاپی -> دیرکوند
٢١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٠٦. سروش -> بین
٢١:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٠٧. سوده کریمی -> carry away
٢١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٠٨. مجیب -> پرخاشگر
٢١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٠٩. هدایت -> هدایت
٢١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧١٠. Sadaf -> Clubber
٢١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧١١. صبا -> Swept
٢١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧١٢. سارافرجپور -> Self employee
٢١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧١٣. علی باقری -> با اندیشه
٢١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧١٤. علی باقری -> بابزن اهداب
٢١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧١٥. علی باقری -> با ثروت
٢١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧١٦. pg -> turn on
٢١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧١٧. علی باقری -> با جان آمیختن
٢٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧١٨. محمدرضا ابراهیم آبادی -> شیرینی ماه رمضان
٢٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧١٩. علی باقری -> با حال آوردن
٢٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٢٠. Mahdi Hamidi -> Hand grower
٢٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٢١. علی باقری -> باختن مهره عشق
٢٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٢٢. علی باقری -> باختیار
٢٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٢٣. علی باقری -> با خود اندیشیدن
٢٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٢٤. موسی -> enormously
٢٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٢٥. علی باقری -> با خود گفتن
٢٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٢٦. علی باقری -> با خویشتن آمدن
٢٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٢٧. علی باقری -> باد افسوس دمیدن
٢٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٢٨. علی باقری -> باد اندر سر بودن
٢٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٢٩. علی باقری -> باد جولان
٢٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٣٠. علی باقری -> با دست آمدن
٢٢:١١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٣١. علی باقری -> با دست آوردن
٢٢:١١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٣٢. علی باقری -> با دست گرفتن
٢٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٣٣. علی باقری -> با دست گرفتن خاطر
٢٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٣٤. مَمَد -> cocktail
٢٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٣٥. علی باقری -> باد قبول
٢٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٣٦. محراب -> هاتان
٢٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٣٧. علی باقری -> باد هوا و هوس
٢٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٣٨. نادیا -> oral
٢٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٣٩. علی باقری -> باد هوس
٢٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٤٠. علی باقری -> بادید آمدن
٢٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٤١. علی باقری -> بادیه امانی
٢٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٤٢. آیلین -> آیلین
٢٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٤٣. ❓❓❓ -> نگارگر
٢٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٤٤. علی باقری -> داهیه دهیا
٢٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٤٥. علی باقری -> دهیا
٢٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٤٦. موسی -> enormity
٢٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٤٧. mmd -> pseudocyesis
٢٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٤٨. میرعظیم کاظمی -> impressionists
٢٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٤٩. موسی -> tremendous
٢٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٥٠. M -> drug habit
٢٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٥١. میرعظیم کاظمی -> impressionists
٢٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٥٢. چنگیز بالاکوهی -> مسقنه
٢٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٥٣. النازبانو -> that’s totally a thing
٢٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٥٤. سارافرجپور -> leverage
٢٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٥٥. mmd -> ceros
٢٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٥٦. چنگیز بالاکوهی -> چلب
٢٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٥٧. ملیسا -> ملیسا
٢٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٥٨. گل -> nutritional
٢٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٥٩. مهدی حیدرهائی -> political process
٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٦٠. Rana -> اشه
٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٦١. مهدی حیدرهائی -> political process
٢٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٦٢. منصور -> گاگول
٢٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٦٣. هانیدا -> هانیدا
٢٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٦٤. حسین -> HARD PVC SLEEVES
٢٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٦٥. مرضیه -> فرتیام
٢٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٦٦. مرضیه -> ماهیدا
٢٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٦٧. آصلان -> کوچک
٢٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٦٨. مرضیه -> لیزدا
٢٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٦٩. رضا -> کوچک
٢٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٧٠. Vhkdk -> اختیار تام
٢٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٧١. موسی -> entire
٢٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٧٢. مرضیه -> مانیدا
٢٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٧٣. اصلان -> یاغی
٢٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٧٤. بای بک -> یاغی
٢٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٧٥. حسن پاپی -> دیرکوند
٢٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٧٦. بالینی -> oligosaccharide
٢٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٧٧. الیپ ارسلان -> خانه
٢٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٧٨. شهلا -> شهلا
٢٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٧٩. Aydin Jz -> turn on
٢٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٨٠. رضا -> خانمان
٢٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٨١. موسی -> in its entirety
٢٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٨٢. چنگیز بالاکوهی -> چیتی
٢٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٨٣. .... -> recreational vehicle
٢٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٨٤. رضا -> پیچ گوشتی
٢٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٨٥. جمله با vet -> vet
٢٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٨٦. حمیدرضا -> over somebody
٢٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٨٧. Shiva -> requiring
٢٣:١١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٨٨. حمیدرضا -> butch up
٢٣:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٨٩. مهرسا -> مهرسا
٢٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٩٠. ابتین -> تازه آباد بطی
٢٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٩١. Vet:دامپزشک -> vet
٢٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٩٢. بابایی -> جرات
٢٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٩٣. حمیدرضا -> call off something
٢٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٩٤. مانیدا -> مانیدا
٢٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٩٥. الهه -> الغوث
٢٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٩٦. ali -> drive in
٢٣:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٩٧. حمیدرضا -> handling
٢٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٩٨. رونیا❤ویدا❤R❤V -> رونیا
٢٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٧٩٩. کوروش -> دایان
٢٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٠٠. حمیدرضا -> rush into something
٢٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٠١. موسی -> entirety
٢٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٠٢. حمیدرضا -> root for somebody
٢٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٠٣. موسی -> thoroughly
٢٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٠٤. حمیدرضا -> Don't give away the farm
٢٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٠٥. sepi delta -> پارادوکسیکال
٢٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٠٦. حمیدرضا -> How far to go
٢٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٠٧. محمد حسن کرامتی بورکی -> طایفه بورکی
٢٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٠٨. محمودمسلمی -> vol
٢٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٠٩. حمیدرضا -> Wash board stomach
٢٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨١٠. حمیدرضا -> Rock hard pcs
٢٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨١١. نیکدخت -> نیکدا
٢٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨١٢. محمد حسن کرامتی بورکی -> طایفه بورکی
٢٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨١٣. مهدی -> باد پریان
٢٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨١٤. علی کرمی -> ایل سوره میری
٢٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨١٥. کریم -> از سوی دیگر
٢٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨١٦. محمدرضا توحیدی -> ndau
٢٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨١٧. سارافرجپور -> Holiday leave
٢٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨١٨. سکینه -> سلیطه
٢٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨١٩. Haki -> سدنا
٢٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٢٠. احسان -> Pupal
٢٣:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٢١. علیرضا -> what the fuck
٢٣:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٢٢. طاهر شریعت‌پناهی -> go above and beyond sth
٢٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٢٣. . -> ضايع مکن
٢٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٢٤. Shiva -> Focus
٢٣:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣

٨٢٥. مهدی علی آبادی -> Aladag massifs
٢٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣