پرسش خود را بپرسید

لطفا گزینه درست رو با ذکر دلیل و معنی جمله توضیح بدید.

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٠٤

The neutral mutation rate is known -------- widely

along human chromosomes, -------- to mutational hot

and cold regions. 

١٠٠ %

varying / led

٣ پاسخ
٠ %

to have varied / being led

٠ %

having varied / having led

٠ %

to vary / leading

٨,٣١٢
طلایی
٥
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٥١

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

برای پر کردن این جای خالی‌ها، باید توجه داشته باشیم که معنی جمله صحیح و ساختار گرامری درست باشد.

بررسی گزینه ها:

 1. varying / led
  • معنی: "نرخ جهش‌های خنثی به طور گسترده در طول کروموزوم‌های انسانی شناخته شده است، به دلیل مناطق داغ و سرد جهشی."
  • مشکل: "led" نیاز به یک فاعل دارد که توضیح دهد چه چیزی منجر به این نتیجه شده است، ولی در این ساختار این فاعل مشخص نیست.
 2. to have varied / being led
  • معنی: "نرخ جهش‌های خنثی شناخته شده است که در طول کروموزوم‌های انسانی متغیر بوده‌اند، که به مناطق داغ و سرد جهشی منجر شده است."
  • مشکل: "to have varied" به شکل زمان کامل اشاره می‌کند که با "is known" که حال ساده است، ناسازگار است.
 3. having varied / having led
  • معنی: "نرخ جهش‌های خنثی به طور گسترده در طول کروموزوم‌های انسانی متغیر بوده‌اند، که منجر به مناطق داغ و سرد جهشی شده است."
  • مشکل: "having varied" به نظر می‌رسد که با "is known" تطابق ندارد و همچنین ساختار جمله پیچیده می‌شود.
 4. to vary / leading
  • معنی: "نرخ جهش‌های خنثی به طور گسترده در طول کروموزوم‌های انسانی شناخته شده است که متغیر است، که منجر به مناطق داغ و سرد جهشی شده است."
  • صحیح: این گزینه از نظر معنی و گرامر صحیح است. "to vary" به معنی "متغیر بودن" و "leading" به معنی "منجر شدن" است که به درستی مفهوم جمله را منتقل می‌کند.

بنابراین، گزینه درست گزینه چهارم (to vary / leading) است.

معنی جمله کامل به فارسی: "نرخ جهش‌های خنثی به طور گسترده در طول کروموزوم‌های انسانی شناخته شده است که متغیر است، که منجر به مناطق داغ و سرد جهشی شده است."

٥,٠٦٥
طلایی
٤
نقره‌ای
١٣١
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

گزینه چهارم صحیح است. چون جمله در زمان حال است. 

معنی:

سرعت جهش های خنثی در بخش های مختلف کروموزم های انسانی متفاوت است. همین تفاوت در سرعت، باعث به وجود آمدن مناطق گرم (سرعت جهش بالا) و مناطق سرد (سرعت جهش پایین) می شود. 

٣٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما