پرسش خود را بپرسید

تست گرامری انگلیسی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٢

he came to live here ...... a month ago.

١٤ %

quite

١ پاسخ
٠ %

beyond

٠ %

already

٨٥ %

almost

٦ پاسخ
٢,٠٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١٥

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥,٠٦٥
طلایی
٤
نقره‌ای
١٣١
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٩,٢٥١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٦
برنزی
٢٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٢٨,٢٦٠
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٩
برنزی
٢,١٧٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٨,٣١٢
طلایی
٥
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٥١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما