پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (دروس تحصیلی => متوسطه دوم)

١ رأی
١ پاسخ
٤٨ بازدید
چند گزینه‌ای

 ثبت تاریخ وانتقال آن ازچه زمانی به صورت دقیق آغازگردید؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٩٩ بازدید
چند گزینه‌ای

تعریف ولتاژ:ولتاژ یعنی 

٣ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٤٩ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

تفاوت بین  فسیل‌های محیطی و فسیل‌های گوناگون  چیست؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
١٠٦ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٩ پاسخ
١٥٣ بازدید
چند گزینه‌ای

وسیله اندازه گیری جریان.................. و در مدار به صورت ..................... قرار می گیرد.

٤ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
١١٨ بازدید

تعریف  "نقطه ی زینی "  در ریاضی چی میشه ؟

٤ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٧٩ بازدید
چند گزینه‌ای

نتایج حاصل ازمطالعه ی  پدیده های تاریخی ..................؟

٤ ماه پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
١٨٣ بازدید

کلرید استرانسیم در یک آزمایش علمی به کار رفته  چجوری تلفظ میشه؟

٤ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٦٥ بازدید

چن تا تشبیه توئ بیت داریم ؟  علم دین بام گلشن جان  نردبان عقل و حس انسان است 

٤ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١٢٠ بازدید

در جمله ی مست شور و گرم گفتن بود عبارت مست شور رو توضیح بدید. چه نوع اضافه ای محسوب میشود؟ 

٤ ماه پیش