پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (دروس تحصیلی => متوسطه دوم)

٢ رأی
١ پاسخ
٦٧ بازدید

 یک جسم که جرم آن 10 کیلوگرم است روی صفحه افقی قرار دارد. اگر نیرویی به مقدار 50 نیوتن به سمت راست بر روی جسم اعمال شود و ضریب اصطکاک بین جسم و صفحه 0.3 باشد، میزان شتاب جسم چقدر است؟

٥ ماه پیش
٣ رأی
١ پاسخ
١٥٦ بازدید

مفهوم کنایی ضرب المثل   «افتادگی آموز اگر طالب فیضی * هرگز نخورد آب زمینی که بلند است»

٥ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١١١ بازدید
چند گزینه‌ای

شهرسوخته به چه دلیلی آبادانی خودراازدست داد؟

٥ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٨١ بازدید

توضیح دهید که چگونه فرآیند سنگ‌زایی در لایه‌های زمین اتفاق می‌افتد.

٥ ماه پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٧٩ بازدید

 یک باریکه با بار الکتریکی +2C در میدان الکتریکی قرار دارد. اگر نیروی الکتریکی اعمال شده بر باریکه 12N باشد، مقدار شدت میدان الکتریکی چقدر است؟  

٥ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٢٢ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٨١ بازدید

یک جسم به جرم 2 کیلوگرم روی صفحه افقی قرار دارد. اگر ضریب اصطکاک بین جسم و صفحه 0.5 باشد و نیرویی به مقدار 20 نیوتن به سمت راست بر روی جسم اعمال شود، چقدر استفاده از نیروی خارجی برای حرکت جسم لازم است؟  

٥ ماه پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٧١ بازدید

یک جسم با جرم 2 کیلوگرم از طریق یک سیم بدون اصطکاک به سقف آویزان شده است. اگر ضریب اصطکاک بین سیم و سقف 0.2 باشد، نیرویی که باید برای حرکت این جسم به طور مستقیم به سمت بالا اعمال شود چقدر است؟

٥ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٧٥ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٠١ بازدید
چند گزینه‌ای

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻌﻦ ﻧﻮع ﺳﺪ و ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث آن کدام اﺳﺖ؟

٥ ماه پیش