پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (دروس تحصیلی => متوسطه دوم)

١ رأی
١ پاسخ
٥٧ بازدید
چند گزینه‌ای

 ساخت سکه به روش قالب ریزی بیشتردرکدام مناطق بود؟

٤ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٥٢ بازدید

نوشته: .One serving of rice is not enough for them برای چی به جای serving ننوشته serve؟

١١٢
٤ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٦٢ بازدید
چند گزینه‌ای

 اسکندر درزمان کدامیک ازپادشاهان به ایران حمله کرد؟

٤ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٦٥ بازدید
چند گزینه‌ای

دولت ساسانیان دربین النهرین ........... رابه عنوان منطقه ی سرحد میان خود وروم شرقی قرارداد.

٥ ماه پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
١٥٨ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدامیک ازآثارزیر،جزو آثارمنقول می باشد؟

٥ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٨٢ بازدید

در واژه ي  « شكوفه ها »  صورت پايه و صورت تصريفي را مشخص كنيد

٥ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٨١ بازدید
چند گزینه‌ای

 کهن ترین حجاری های شناخته شده درغارهای .............درمحل زندگی انسان های ماقبل تاریخ حک گشته اند؟

٥ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٠ بازدید

 فرایند  متامورفیزم  چگونه تأثیری بر لایه‌های زمین دارد؟

٥ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٨١ بازدید

 یک موجود با بار الکتریکی -4C در میدان مغناطیسی قرار دارد. اگر سرعت موجود 10 m/s باشد و شدت میدان مغناطیسی 1T باشد، نیروی مغناطیسی اعمال شده بر موجود چقدر است؟

٥ ماه پیش
٤ رأی
تیک ٦ پاسخ
١١١ بازدید
چند گزینه‌ای

 برای سال یابی فسیل های انسانی ، از کدامیک ازروش های سال یابی استفاده می شود؟

٥ ماه پیش