پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (دروس تحصیلی => متوسطه دوم)

١ رأی
٣ پاسخ
٢٤٣ بازدید

غزل اجتماعی در چه دوره ی در ایران رواج یافت ؟ یک شاعر از این دوره نام ببرید؟

٦ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٨٨ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٩٣ بازدید

در بیت زیر کدام کلمه در مفهوم استعاری به کار رفته است ؟             متاعی که من رایگان دادم از کف            تو گر می توانی مده رایگانی

٦ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
١٧٨ بازدید

معنی این نثر رو میشه بگید  خانه ها از سینه ی خاک در آمده بودند . آرایه بکار رفتش چیه  ؟

٦ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٦٨ بازدید

در بیت زیر کدام کلمه در مفهوم استعاری به کار رفته است ؟             متاعی که من رایگان دادم از کف            تو گر می توانی مده رایگانی

٦ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٥ بازدید

معنی لغت اضلال  او در  عبرتی گیرند از اضلال  او

٦ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
١٥٣ بازدید

ایا دوستان مُخلص ترکیبی وصفی است؟

٦ ماه پیش
١ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٨٠ بازدید

در بيت  «به مغرب سینه مالان قرص خورشید / نهان می گشت پشت کوهساران »    کدام واژه دارای آرایه ی " جان بخشی ( تشخیص ) " است ؟

٦ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٣٧ بازدید

بیت  " ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت / دو چندان می شکفت وبرگ می کرد "  کنایه از چیست ؟

٦ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٣٩ بازدید

در مصراع  " تا چراغ از تو نگیرد دشمن "  منظور از چراغ چیست ؟

٦ ماه پیش