پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (دروس تحصیلی => متوسطه دوم)

٣ رأی
تیک ١٥ پاسخ
٧٣٨ بازدید

معنی تک واژه یله تو جمله ی زیر  چیه ؟  " داده تنش بر تن ساحل یله"

٨ ماه پیش
١ رأی
تیک ١٤ پاسخ
٤,٢٨٨ بازدید
٣ رأی
تیک ١١ پاسخ
٥٠٠ بازدید
١ رأی
تیک ٩ پاسخ
٥٠٦ بازدید
٢ رأی
٩ پاسخ
١٥٦ بازدید
چند گزینه‌ای

وسیله اندازه گیری جریان.................. و در مدار به صورت ..................... قرار می گیرد.

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٩ پاسخ
١,٣٤٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٦ پاسخ
١٤٥ بازدید
چند گزینه‌ای
٤ رأی
تیک ٦ پاسخ
١١١ بازدید
چند گزینه‌ای

 برای سال یابی فسیل های انسانی ، از کدامیک ازروش های سال یابی استفاده می شود؟

٥ ماه پیش
١ رأی
تیک ٦ پاسخ
١٨١ بازدید

این جمله درسته یا غلطه ؟ خواص شیمیایی هر اتم را تعداد نوترون های هسته تعیین می کند.

٧ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٦ پاسخ
٢٧٢ بازدید