پرسش خود را بپرسید

وسیله اندازه گیری جریان.

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٥٥

وسیله اندازه گیری جریان.................. و در مدار به صورت ..................... قرار می گیرد.

٠ %

اهم متر- سری

٠ %

جریان متر- موازی

١٠٠ %

آمپرمتر-سری

٩ پاسخ
٠ %

وات متر -سر

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

پاسخ گزینه سوم است

تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١,٨٩٢
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤١
برنزی
٢٤١
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٦٣٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٠
برنزی
٤٥
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٢٧,٩٨٢
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٥
برنزی
١,٠١٤
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٣,٣٢٦
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٢٠
برنزی
٢٩
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣,٠٣٣
طلایی
١
نقره‌ای
٣٨
برنزی
١٤
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣,٥٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
٩
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
آمپرمتر - سری- دلایل:
  • آمپرمتر: برای اندازه گیری جریان الکتریکی در مدار استفاده می‌شود.
  • اتصال سری: آمپرمتر باید به صورت سری در مدار قرار داده شود تا تمام جریان عبوری از مدار از آن عبور کند.
٧٠,٨٥٠
طلایی
١١١
نقره‌ای
٧٠٩
برنزی
٩٣٣
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما