پرسش خود را بپرسید

معنی واژه "یله" در " داده تنش بر تن ساحل یله"

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٤٢١

معنی تک واژه یله تو جمله ی زیر  چیه ؟

 " داده تنش بر تن ساحل یله"

٥٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٣

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

یله به معنای رها ، آزاد است. یله دادن یعنی تکیه دادن. 
در این مصراع یعنی بر تن ساحل تکیه داده بود.

تاریخ
٣ ماه پیش

یله یعنی رها وواداده،اغلب  واینجا میزان رهایی وآرامش جس م وبدن  رادرهنگام حمام آفتاب درشنهای ساحلی.. 

ر

تاریخ
١ ماه پیش

یله یعنی آزاد و رهاکردن ، ساحل به موجودی مانند شده است که تن دارد .

٧٨,٧٥١
طلایی
٦٠
نقره‌ای
١٦٢
برنزی
٢٠١
تاریخ
٣ ماه پیش

در نحو: تکیه دادن

در صرف: آزاد و رها 

١٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
٣ ماه پیش

راست به مانند یکی زلزله داده تنش بر تن ساحل، یله یله: آزاد، رها

٢٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٣
تاریخ
٣ ماه پیش

معنی کلی : دریا بدنش را رها و آزاد بر تن ساحل تکیه داده

یله به معنی "رها و آزاد" 

یله دادن به معنی "تکیه دادن"

١٨,٠٤٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٨٦
برنزی
١١٦
تاریخ
٣ ماه پیش

درود

یله»رها 

یله  دادن_تکیه دادن،رهاکردن 

دریا تن خود را به تن ساحل تکیه داده

یا دریا تن خود را روی تن ساحل رها کرده

٨,٢٦٩
طلایی
٧
نقره‌ای
٢٤٣
برنزی
٩٨
تاریخ
٣ ماه پیش

میشه: آزاد، رها

٢٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٣
تاریخ
٣ ماه پیش

یله  یعنی رها و آزاد.

در این مصراع این گونه  معنا می شود:

او  د روی ساحل  تن خود را رها کرده است، یعنی در ساحل  به تن خود استراحت داده  یادر ساحل  آرام گرفته است.

تاریخ
٣ ماه پیش

درود 

یله داده اینجا به معنای تکیه داده و لم داده است و یله دادن تکیه دادن راحت یا لمیدن معنی می دهد

معنی دیگر یله، آزاد و رها و مقصود از آزادی، آن آزادی است که صورت عدم توجه به کسی یا چیزی و راحتی و آسودگی همراه آن است

٤٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
١٣
تاریخ
٣ ماه پیش

(تِکیه دادن)

تنش را به  تن ساحل تکیه داده است.

آرایه‌ های استعاره مکنیه و جانبخشی هم در مصراع موجود است.

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما