پرسش خود را بپرسید

معنی کلمه varia چیه؟؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٢١

معنی کلمه زیر  چیست؟

varia

١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

"Varia" is a term that can have different meanings depending on the context. It is often used to refer to a collection or assortment of various things or topics. It can also be used to describe something that is diverse or varied in nature. Additionally, "varia" can be used as a shortened form of "various" or "variety." 

 بسته به متن می تواند معانی مختلفی داشته باشد. اغلب برای اشاره به مجموعه یا مجموعه ای از چیزها یا موضوعات مختلف استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای توصیف چیزی که ماهیت متنوع یا متنوعی دارد استفاده کرد. علاوه بر این، "varia" را می توان به عنوان یک شکل کوتاه شده از "various" یا "variety" استفاده کرد.

١٤٧,١٠٧
طلایی
٥٣
نقره‌ای
٢,١٤٨
برنزی
٩٠٢
تاریخ
٤ ماه پیش

تنها چیزی که در نظرم می‌آید varia در زبان لاتین است که یک صفت  است(varias, varia, varium)  به معنی متفاوت، مختلف. در انگلیسی امروز هم ادامه پیدا کرده مثل: variant, variable, vary.

٣٨٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٨
تاریخ
٤ ماه پیش

یک اسم جمع است به معنی : مجموعه ای کوچک به خصوص مجموعه آثار ادبی

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/varia

٢١١,٨٨٦
طلایی
٦٧
نقره‌ای
٨٩٢
برنزی
٩٥٠
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما