پرسش خود را بپرسید

منظور از زهره اش بدرید چیست؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٢٩٥

منظور از زهره اش بدرید چیست؟

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

َزهره اشاره به شجاعت دارد. دریدن یا تَرَک برداشتن،یا زهره ترک شدن،همه استعاره هایی جایگزین نشان دادن ترس است. زَهره اش را ترکاند،،،زهره اش را بدرید مترادفند و به این معناست که او را ترسانید.

٥٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٢
تاریخ
٤ ماه پیش

زهره اش بدرید

  میتونه معنی   " ترسش ریخت "          را  هم بدهد؟

تاریخ
٦ ماه پیش

زهره ترک  شدم : وحشتناک ترسیدم

کاربرد زیاد  دارد

تاریخ
٦ ماه پیش

کنایه از ترسیدن

٣,٢٠٩
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٢٩
تاریخ
٦ ماه پیش

زهره:کیسه صفرا
زهره‌اش ترکید  یا بدرید : کیسه صفرایش پاره شد؛ کنایه از اینکه شدیداً ترسید

زهره کاری را داشتن: جسارت انجام آن را داشتن (در شعر مولوی بسامد زیادی دارد)

٩,٥٠٥
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦١
برنزی
٨١
تاریخ
٦ ماه پیش

درود 

 

یعنی: او را زهره ترک کرد، او را ترساند.

١١,١١٠
طلایی
١
نقره‌ای
٣٦
برنزی
٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

درود ترسیدن و وحشت کردن است

١٦,٤٢٤
طلایی
١٣
نقره‌ای
٤٥٠
برنزی
٢١٨
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما