پرسش خود را بپرسید

جمله شرطی نوع چنده ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٢

جمله شرطی نوع چندمه ؟میشه پرکنید جا خالی هارو

 If we ____(miss) the train, we ____(take) the next one.

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

 If we missed  the train, we would take the next one.

اگر قطار را از دست دادیم باقطار بعدی می رویم.

شرطی نوع دوم   برای موقعیتی غیر واقعی یا فرضی استفاده می شود. این جملات مبتنی بر واقعیت نیستند. شرطی نوع دوم برای اشاره به یک شرط فرضی و نتیجه احتمالی آن استفاده می شود. در جملات شرطی نوع دوم، جمله شرط به گذشته ساده و نتیجه ان  اینده در گذشته است.

٧,٨٦١
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٣
برنزی
٤٨
تاریخ
١ ماه پیش

نوع  دوم.      

٨٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما