پرسش خود را بپرسید

تست گرامر افعال کمکی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٠٤

I ______ to the cinema.

٠ %

do not go usually

٠ %

don't go usually

١٠٠ %

don't usually go

١١ پاسخ
٠ %

not usually go

٢,٥١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٩

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٧
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

ساختار کلی یک جمله در زبان انگلیسی: 

قید زمان+ قید مکان + قید حالت+ مفعول + فعل اصلی + قید تکرار+  فعل کمکی + فاعل

به جایگاه قید تکرار (usually)  در جمله  دقت کنید.

٣,٣٠٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٢
برنزی
١٣
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١,٢٠٨
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٥٦
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٢,٨٩٧
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٩
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦,٥٥٢
طلایی
١
نقره‌ای
٨
برنزی
٢٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٩٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦,٤٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٤
برنزی
١٠٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما