پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (ادبیات)

٣ رأی
١ پاسخ
٢٨ بازدید

در بیت  به دستش یکی تند سارنج بود بفکند آن حربه بر پهلوان برِ رستم آمد به کردار دود گرفتش ز کف حربه شیر ژیان "سارنج" به چه معناست ؟

٥ روز پیش
٣ رأی
٠ پاسخ
١٠ بازدید

در هوایت بی قرارم روز و شب سر ز مستی بر ندارم روز و شب   کنایه از چیه  ؟

٥ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٣ بازدید

"پرخش" در بیت زیر به چه معناست ؟ هراسانم از گردش روزگار پس از ماه تابان نخواهم جهان که خسرو برآرد از ایشان دمار نخواهم به تن پرخش تازه جان

٥ روز پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٦ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
١٥ بازدید

در بیت زیر معنی "بگده"  چیه ؟ بگفت این و یک بِگده بودش زرین مرصّع به یاقوت و درّ ثمین

١ هفته پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٦١ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٢ پاسخ
٥٥ بازدید

درود در متن زیر نقش واژه [ جملگی ]  را مشخص کنید ' انگشتِ تعجبِ جملگیِ ملایکه در دندان بمانده '

١ هفته پیش
٣ رأی
٠ پاسخ
٢٤ بازدید

"تبک  " در بیت زیر به چه معناست ؟ دگر یاره و گوشوار و کمر تبکها مرصّع به درّ و گهر

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٢ بازدید