پرسش خود را بپرسید

تست استدلال منطقی

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٩٠

آیا اشتباه نیست که پزشکان در مورد بیمار ي مراجعان خود دروغ بگویند؟ آیا پزشکان مثل افراد دیگري که 
براي انجام کاري انتخاب می شوند، نیستند؟ مسلماً ما دروغ گفتن یک مکانیک را درباره عیب اتومبیل خـود و 
یا دروغگویی تعمیرکاري که براي عایق بندي پشت بام منـزل خـود انتخـاب کـرده ایـم، تحمـل نمـی کنـیم . 
همانطوري ک ه این افراد را درباره نقض نیت درست خود مقصر می دانیم، پزشکان نیز در صورتی که به بیماران 
خود دروغ بگویند، مقصر میباشند و واضح است که کار درستی انجام ندادهاند. 
کدام یک از جملات زیر را میتوان نتیجه اصلی بحث فوق دانست؟ 
1) پزشکانی که به بیماران خود در مورد بیماريشان دروغ می گویند، در ارتباط با نشان دادن نیت درست خود به بیماران 
خلاف کردهاند. 
2) اغلب پزشکان در رابطه با بیماري مراجعان خود دروغ میگویند. 
3) دروغگویی پزشکان با افرادي مثل مکانیکها و نجارها که براي انجام کار ناقص خود دروغ میگویند، یکسان نیست. 
4) دروغگویی پزشکان در مورد بیماري مراجعانشان درست نیست.

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

گزینه ۳ درسته.

3) دروغگویی پزشکان با افرادي مثل مکانیک ها و نجارها که براي انجام کار ناقص خود دروغ می گویند، یکسان نیست.

چون رابطه  پزشک و بیمار روابط مابین انسانی است.نگفتن  واقعیتدر این زمینه  به معنی دروغ گفتن و فریب دادن نیست. پزشک بنا به رسالتش باید در خدمت بیمار باشد  و او را از هر جهت یاری رساند حتی اگر لازم باشد به او واقعیت را نگوید.

ناامید کردن  و سلب روحیه ی بیمار ربطی به صداقت  ندارد.

٢١,٦٨٩
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٧
تاریخ
٣ ماه پیش

دروغ مکانیک برای دست به سر کردن مشتری با دروغ دکتر برای کمک به بهبود بیمار فرق می کند.

٨٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما