پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => گرامر)

٢ رأی
٥ پاسخ
٢١ بازدید
چند گزینه‌ای

If you_______pick them up from their house, they would like to come.

١,٣٥٣
١ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٩ بازدید
٢ رأی
٥ پاسخ
٢٨ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤١ بازدید

I found you very demanding  I found you are very demanding با ذکر دلیل لطفا توضیح بدین

١ هفته پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٢ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٢ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٦ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٤ بازدید

 تو این عبارت چرا از فعل is استفاده کرده؟ Here’s a paintbrush and some paper for you

١ هفته پیش