پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => گرامر)

١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٣ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٨ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٣ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١١ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٨ بازدید

I can help you learn golf Sophie چرا از مصدر استفاده نشده تو این جمله؟ من فکر میکنم باید اینطور باشه I can help you to learn golf Sophie

١ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٠ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢١ بازدید

The daughter likes school. Does the daughter like school? Yes, she likes school.

١ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٤ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٣ بازدید

Could you cut your own arm off? و آیا میشود جمله به صورت زیر بیاید؟ چرا؟ Could you cut your own arm تفاوت این دو چیست؟

١ هفته پیش