پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => گرامر)

٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٠ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
١٣ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
٤ پاسخ
١٩ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٢ بازدید

where he grew up on a farm. کسی میتونه ساختار این جمله رو برا من از لحاظ گرامری مشخص کنه . فعل فاعل مفعول؟

٢ رأی
٤ پاسخ
٣٨ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٤ پاسخ
٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای

امروز روز تو است به انگلیسی چه می شود؟

١ هفته پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٣٧ بازدید

تفاوت who's وwhose چیست و در چه جا های کاربرد دارند؟

١ هفته پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٣٠ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٧ بازدید

George had lots of adventures as he travelled by horse across many lands.

٢ هفته پیش