پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => گرامر)

٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٣ بازدید

George subtracted his fish from the fisherman’s دلیل اضاف شدن s در fisherman چیه؟  

٦ روز پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٢ بازدید

: Yes, we do have a table for four at 7:00.

٦ روز پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٩ بازدید

 he decides to try washing all his clothes after work today. اگه نباشه آیا جمله ناقص میشه؟

٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٠ بازدید

Is it something you ate چرا از is برای سوالی کردن استفاده کرده؟ در حالی که ما فعل اصلی داریم؟! آیا جمله مجهول هستش؟  

١ هفته پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٨ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٤ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٣ بازدید

He and I both glanced up to the second floor. There were two large bay windows side by side up there. They looked like two dark eyes staring back at us. چرا  staring back at us ? چرا فقط نگفته  staring at us?

١ هفته پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٥ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٥ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٣ بازدید

He takes out his video camera and is recording himself

١ هفته پیش