پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => گرامر)

٠ رأی
٠ پاسخ
٠ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٦ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
٣ پاسخ
١٨ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
١١ بازدید
چند گزینه‌ای

جمله ی دوم با کدومگزینه شروع میشه ؟ Please, pass me the remote. ______ TV.

٩ ساعت پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٣٤ بازدید

آیا اینجا ضمایر موصولی حذف شده است چون در معنی کلمه (که)به کار رفته است؟ they say they don’t like each other.

٢١ ساعت پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٤٣ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
١٧ بازدید
چند گزینه‌ای

If there is _ _ _ _ _way I can help, just tell me? اگه هیچ کدوم درست نیست جواب درست و با دلیل بگید لطفا

٢١ ساعت پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
١٨ بازدید

توی این جمله با توجه به معنیش نباید به جای come از go استفاده میشد؟ How often do you come to their show?

٢٢ ساعت پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٨ بازدید