پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤٣)

بازدید
٥٤٧
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

محروم کردن/شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

زیر پا گذاشتن/پشت کردن به/فروختن ارزش ها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

با وجود این که؛ با این که

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

ناگفته نماند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

بطور بدیهی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

توی چشم بودن ( خیلی واضح و تابلو ) ؛ تو ذوق زدن؛

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

جوانمردی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

آزمون و خطا؛ سعی و خطا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

شایسته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

شاهدی است بر/برای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

پادگانی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

یقیناً، مطلقاً

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

من حیث المجموع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

فرمانبرداری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

فعال؛ پویا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

استبدادطلبی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

سنگ دل؛ سخت دل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

آشفته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

کِرم و مرض

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

قاعده مند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

خانواده اکتسابی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

با این که as much as . . . but

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

مخدوش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

[سینما] رازگشایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

نامحسوس

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

مناعت طبع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

سازنده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

دوپهلو

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

فراغت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

صافکاری و نقاشی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

جدول فروش ( فیلم )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

لای منگنه گذاشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بیش متصل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

حسرت برانگیز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

در کار، �نه� آوردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

متقاعد کردن؛ تأمین/جلب نظر کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

قوۀ خیال؛ مخیله

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

دوشیزه درمانده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

ویژگی؛ خصیصه؛ شاخصه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

تحجر پیشه کردن؛ مسیر تحجر را در پیش گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

گزاره ای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

ناپایدار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

گوشت قربونی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

تکراری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

ارزش مداری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

غرق آمیز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

[ورزش] بی اخلاقی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

خود تحقیری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

جنازه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

مشاهده گر