pleasure

/ˈpleʒər//ˈpleʒə/

معنی: لذت، کیف، خوشی، انبساط، خوش وقتی، عیش، شهوترانی، خوشایند بودن، لذت بردن
معانی دیگر: مسرت، حظ، رامش، میل، خواسته، دلخواه، مایه ی لذت، مایه ی دلخوشی، لذت بخش، لذت بردن از، کیف کردن، محظوظ کردن یا شدن، تفریحی، خوش گذرانی، لذت جنسی، لذت جنسی دادن یا بردن، جماع کردن، مقاربت کردن، بخشیدن
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a happy, delighted, or satisfied feeling.
مترادف: contentment, delight, elation, enjoyment, gratification, happiness, satisfaction
متضاد: dismay, displeasure, pain
مشابه: amusement, bliss, ecstasy, exhilaration, fulfillment, glee, joy, mirth, rapture

- Reading mysteries gives her pleasure.
[ترجمه Sania] خواندن رازها حس دلخوشی به او میدهد.
|
[ترجمه هلیا خلیلی ] خواندن راز ها به او دلخوشی می دهد
|
[ترجمه ترگمان] خواندن اسرار باعث خوشحالی او می شود
[ترجمه گوگل] خواندن اسرارها لذت او را می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: something that gives enjoyment or satisfaction.
مترادف: delight, enjoyment, gratification, treat
مشابه: fun, joy

- His friendship is a pleasure.
[ترجمه هلیا خلیلی ] دوستی او باعث افتخار است
|
[ترجمه مهدیه] دوستی با او باعث خوشوقتی است
|
[ترجمه ترگمان] دوستی اون باعث افتخاره
[ترجمه گوگل] دوستی او لذت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a desire or preference.
مترادف: fancy, preference, will, wish
مشابه: choice, desire, option

- What is your pleasure?
[ترجمه ترگمان] چه لذتی دارد؟
[ترجمه گوگل] لذت شما چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: satisfaction of the senses.
مترادف: carnality, flesh, luxury, satiation, sensuality
متضاد: discomfort, irritation, pain
مشابه: delight, dissipation, enjoyment, indulgence, prodigality

- the pursuit of erotic pleasure
[ترجمه ترگمان] به دنبال لذت شهوانی
[ترجمه گوگل] پیگیری لذت جنسی وابسته به عشق شهوانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: pleasures, pleasuring, pleasured
• : تعریف: to give pleasure to.
مترادف: delight, gratify, satisfy
مشابه: content, elate, exhilarate, satiate
فعل ناگذر ( intransitive verb )
مشتقات: pleasureful (adj.), pleasureless (adj.), pleasurelessly (adv.)
• : تعریف: to have or take pleasure.
مترادف: indulge, luxuriate, revel
مشابه: joy

جمله های نمونه

1. a pleasure dome
کاخ عشرت

2. a pleasure that recompensed all our sufferings
لذتی که همه ی آلام ما را جبران کرد

3. a pleasure trip
مسافرت تفریحی

4. anticipatory pleasure
لذت متصور،لذت پیشگرایانه

5. the pleasure of his company
لذت مصاحبت با او

6. the pleasure of seeing one's lost child
لذت دیدار فرزند گمشده

7. take pleasure in
لذت بردن از

8. the pleasure of (somebody's) company
افتخار شرفیابی به حضور کسی،مسرت مصاحبت با کسی،افتخار میزبانی کسی

9. with pleasure
با کمال مسرت،با کمال میل

10. a sensitive pleasure
لذت سوهش انگیز (پر احساس)

11. i do pleasure in the flavor of these fruits
از طعم این میوه ها واقعا لذت می برم.

12. i feel pleasure in her company
از مصاحبت او لذت می برم.

13. to derive pleasure from . . . .
لذت بردن از . . .

14. to find pleasure in music
از موسیقی احساس لذت کردن (لذت بردن)

15. too much pleasure had weakened and jaded him
لذت زیاد او را ضعیف و دلزده کرده بود.

16. business before pleasure
اول کار و بعد تفریح،کار از تفریح مهمتر است

17. do you take pleasure in annoying others?
آیا از اذیت کردن دیگران لذت می بری ؟

18. give us the pleasure of your company
با حضور خود ما را مفتخر بفرمایید.

19. he took malicious pleasure in seeing me suffer
او از دیدن رنج من لذت بدجنسانه ای می برد.

20. is it your pleasure to have dinner now?
میل دارید حالا شام صرف بفرمایید؟

21. music affords her pleasure
موسیقی به او لذت می دهد.

22. it gives me great pleasure to have had the opportunity of meeting you
بسیار محظوظم که فرصت ملاقات شما را پیدا کرده ام.

23. learning should be a pleasure rather than a chore
آموختن باید لذت بخش باشد نه طاقت فرسا.

24. life is not all pleasure
زندگی همه اش لذت نیست.

25. nothing gives me more pleasure than the poetry of hafez
هیچ چیزی برایم لذت بخش تر از شعر حافظ نیست.

26. she gets a perverse pleasure out of scaring her children
او از ترساندن بچه های خود لذت بیمارگونه ای می برد.

27. she has known both pleasure and pain
او هم لذت چشیده است هم درد.

28. the serial production of pleasure boats
تولید بسایند قایق های تفریحی

29. to read solely for pleasure
کتاب خواندن تنها به خاطر لذت

30. never mix business with pleasure
کار را با تفریح قاطی نکن،موقع کار کردن کار بکن

31. these meetings always afforded me pleasure
این دیدارها همیشه مرا محظوظ می کرد.

32. i will play piano just to pleasure you
صرفا برای محظوظ کردن شما پیانو خواهیم نواخت.

33. vacations are supposed to be a pleasure
قاعدتا تعطیلات لذت بخش است.

34. young men who are surfeited with pleasure
مردان جوانی که لذت زیاد آنها را وازده است

35. he pawns his future for a moment of pleasure
به خاطر لحظه ای لذت با آینده ی خود بازی می کند.

مترادف ها

لذت (اسم)
amusement, pleasure, delight, joy, enjoyment, gratification, titillation, frill, delectation, gusto

کیف (اسم)
pleasure, bag, briefcase, valise, titillation, revel, intoxication, kef, jollity

خوشی (اسم)
fun, rejoicing, gaiety, glee, exhilaration, mirth, merriment, spree, solace, pleasure, delight, joy, enjoyment, gust, ball, frolic, festivity, gasser, jollification, consolation, joyfulness, gladness, jollity, merrymaking, lark, hilarity, jamboree, jocundity, pleasance, joyance, laverock

انبساط (اسم)
expansion, pleasure, distension, dilatation

خوش وقتی (اسم)
happiness, pleasure, enjoyment, gladness, jollity

عیش (اسم)
mirth, pleasure, luxury, jollity, living in pleasure, pleasance

شهوترانی (اسم)
pleasure, lechery

خوشایند بودن (فعل)
pleasure

لذت بردن (فعل)
pleasure, revel, enjoy, degust

به انگلیسی

• cause someone enjoyment, provide someone else with a pleasurable experience
enjoyment, amusement, entertainment; delight, joy
pleasure is a feeling of happiness, satisfaction, or enjoyment.
pleasure is also the activity of enjoying yourself rather than working.
a pleasure is an activity or experience that you find very enjoyable and satisfying.
you can say `it's a pleasure' or `my pleasure' as a polite way of replying to someone who has just thanked you for doing something.
you can say `with pleasure' as a polite way of saying that you are very willing to do something; a formal expression.

پیشنهاد کاربران

مایه افتخار
خوشحالی
a feeling of enjoyment_حس لذت بردن
pleasure

به معنای افتخار هم میشه که تو معنای بالا نیومده!!!

مثال
May l have the pleasure of seeing you ?again

ممکنه من افتخار دیدن شما رو دوباره داشته باشم؟
happiness
لذت
At the peak of pleasure
در اوج لذت
در جواب مرسی
خواهش میکنم=pleasure
افتخار
لذت - خوشی - شادی
خوش حالی مایل بودن
خوشایندبودن
Bring your heart to the future
Because God is merciful, and what is in your heart brings with pleasure prosperity
�قلب خود را به آینده بردار
از آنجا که خداوند مهربان است، و آنچه در قلب شما است، خوشبختی را به همراه دارد
The pleasure of blessing and goodwill
لذت بردن از برکت و حسن نیت
خوشایند بودن برکت و خیر اندیشی منفعت
مایه افتخارمه، باعث افتخارمه، خواهش می کنم
مثلا در جواب thank you
یا میگوییم :your welcome -
یا It’s my pleasure -

لذت ، خوشی
( self complacency خودکامگی ، رضایت ) ( شادی کردن ، revel لذت بردن )
I fully agree with pleasure
باکمال میل موافقم از خشنودی خود
لذت بخش بودن درستشع
باعث افتخار:
It's my pleasure.
باعث افتخارمه.
مباهات
with pleasure
با کمال میل
لذت=کیف= خوشی
Also happiness
خوش وقتی، انبساط، کیف، لذت، خوشی،
افتخار خوش حالی لذت
the state or feeling of being pleased . 1
a cause or source of enjoyment or delight . 2
اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

فراغت
حال و حول
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما