هلیا خلیلی

هلیا خلیلی سلام . من یه دختر ۱۲ ساله هستم و به شدت علاقه مند به موسیقی به زبان انگلیسی و البته شطرنج هستم
اگه از نوشته هام خوشتون امد دنبالم کنید و اگه نوشته هام مفید بود لایک کنید 💖

I' m army blink 💜 💗

ترم:American English file 3
بهترین ها را برایتان ارزو می کنم💎 💗

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاقتباس١٠:٤٩ - ١٤٠١/٠٣/٠٥adaptation اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎گزارش
0 | 0
گوجه١٩:٢٧ - ١٤٠١/٠٢/١٩🍅 tomato : گوجه greengage:گوجه سبز Plum:آلو اگه دوست داشتین لایک کنین 🌌💎گزارش
2 | 0
هیتر١٩:١٦ - ١٤٠١/٠٢/١٩از کلمه ی hate میاد که میشه کسی که از چیزی تنفر داره و به خاطره همین میاد به هرکی که از اون چیز یا شخص خوشش میاد و همون چیز یا شخص بی احترامی می کنه ... گزارش
7 | 0
ورزش رزمی٠٠:١٢ - ١٤٠١/٠٢/١٩Martial art 🥋 اگه دوست داشتین لایک کنین 🌌💎گزارش
5 | 0
vain٢١:٠٦ - ١٤٠١/٠١/٢٧self centered Selfish Egocentric اگه دوست داشتین لایک کنید 🌌💎گزارش
5 | 1
helpful١٦:٥٣ - ١٤٠١/٠١/١٥Fruitful, useful اگه دوست داشتین لایک کنین 🌌💎گزارش
5 | 1
tip٢١:٢٩ - ١٤٠١/٠١/١٤Tip has 2 meaning advice, point :1 2: the money that you give to the staff اگه دوست داشتین لایک کنین 🌌💎گزارش
5 | 0
army١٩:٤٥ - ١٤٠٠/١٢/١٩Soldiers Troops The military به طرفدار های گروه معروف بی تی اس هم میگن که این گروه ۷ نفرن اسم اغضا : جونگ کوک، تهیونگ، جیمین، نامجون، جیهوپ، شوگا، ... گزارش
48 | 1
commando١٩:٤٠ - ١٤٠٠/١٢/١٩A group of soldiers making quick attacks اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎گزارش
2 | 0
مواد غذایی١٨:٣٢ - ١٤٠٠/١٢/٠٥groceries اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
14 | 1
a bird in the hand is worth two in the bush٢١:٠٨ - ١٤٠٠/١١/٢٣It is much safer to be content with things you have at the moment than take risks and try to reach more in the future اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎گزارش
18 | 1
in my book٢٢:٤٦ - ١٤٠٠/١١/٠٩In my opinion اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
9 | 1
immediate family٢٢:٢٩ - ١٤٠٠/١١/٠٩Your parents and your siblings اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
9 | 1
tough٢٠:٥٧ - ١٤٠٠/١١/٠٩سفت The meat is tough گوشت سفت است اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
7 | 1
alternative١٨:٤١ - ١٤٠٠/١١/٠٨Replacement اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
12 | 2
cure١٨:٤١ - ١٤٠٠/١١/٠٨Remedy Treatment اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎گزارش
7 | 1
anxiety١١:٠٧ - ١٤٠٠/١١/٠٨Tension اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
9 | 1
گوجه سبز١٦:٤٧ - ١٤٠٠/١٠/٢٦Greengage اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
25 | 1
won٢١:٠٦ - ١٤٠٠/١٠/١٣گذشته ی win به معنی پیروز شدن حواس تون باشه با won't که مخفف will not اشتباه نگیرید اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
23 | 1
entirely١٩:٠٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٦Hole of sth اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
14 | 2
punctuation٢٢:١٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٤علائم نگارشیگزارش
14 | 1
coincidence٢٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠a striking occurrence of two or more events at one time apparently by mere chance اگه دوست داشتید لایک کنید 😊گزارش
23 | 1
dignity١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٦bearing indicative of self - respect or appreciation of the formality اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
14 | 0
referee١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٦one to whom something is referred , especially for decision or settlement اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
23 | 0
mission١٥:١٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤A thing that somebody has to do اگه دوست داشتید لایک کنید 💎🌌گزارش
25 | 1
program٠٦:٤٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢برنامه ( app ) برنامه نویسی Tv show اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎گزارش
25 | 1
grounded١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٨/٣٠To be loked up somewhere for punishment اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
16 | 1
green with envy١٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٨/٣٠Be jealous اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
32 | 1
bombard١٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٨If you bombard someone with messages or information, you give them so much that it is difficult to deal with it all. اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💜گزارش
18 | 1
شمع١٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨یکای بین المللی شدت روشنایی هم هست اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
14 | 1
pariah١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٥any person or animal that is generally despised or avoided اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
23 | 1
masterfully١٦:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/١١dominating; self - willed; imperious . 1 having or showing the qualities of a master ; authoritative ; powerful 2 اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
14 | 1
travel insurance٢٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٠بیمه ی سفر✈ اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
53 | 1
apologize٢٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٠to offer an apology or excuse for some fault, insult, failure, or injury اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
14 | 1
soccer mom١٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥اصطلاحی در آمریکای شمالی است و به زنان طبقه ی حومه نشینی گفته می شود که بخش مهمی از وقت خودشان را صرف می کنند تا فرزندانشان را به فعالیت هایی مانند ف ... گزارش
28 | 1
condo٢١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩. Short form of condominium it is like an apartment but you don't rent it you buy it اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
32 | 1
gain١٦:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢١1. to obtain or achieve something you want or need 2. an increase in the amount or level of something اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
18 | 1
no pain no gain١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢١نابرده رنج گنج میسر نمی شود اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
34 | 1
ambition١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٦a strong desire to achieve something اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
41 | 1
desire١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٦a strong wish or hop اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
34 | 3
greet١٧:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٦to say hello to someone or welcome them اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
39 | 1
flea market١٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٦a market where sales old, cheap or second hand things اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
23 | 1
adapt١٧:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٦to change something to make it suitable for a different purpose اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
44 | 1
advice١٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٦/١٦an opinion you give someone about what they should do You should have followed my advice اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
39 | 1
distract١٨:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠٤حواس پرت کردنگزارش
21 | 1
horoscope٢٣:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠١طالع بینی فال اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
30 | 1
preferment١٧:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٣١The act of preferring اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
23 | 1
promotion١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣١1 . dvancement in rank or position 2 . Also called queening . Chess . the replacement of a pawn that has reached the enemy's first rank by a more pow ... گزارش
30 | 1
optimist١٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩a person who see the positive points اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
46 | 1
pessimist١٣:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩A person who see the nagetive points اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
41 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهcounterpart٢١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥
• One of the priceless earrings was found, but its counterpart seems lost forever.
یکی از گوشواره های بی ارزش پیدا شد اما جفت دیگرش برای همیشه گم شده
12 | 0
contain٢٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٦
• Cheese contains a good deal of salt.
پنیر به اندازه نمک دارد
18 | 2
spill١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤
• The milk will spill if you're careless.
اگر مراقب نباشی شیر می ریزد
14 | 1
impatient١٧:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣
• The train was very late and people were becoming impatient.
قطار خیلی دیر کرده بود و مردم داشتند بی صبر و تحمل می شدند
23 | 1
escape١٩:١٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢
• The house was on fire, but the family was able to escape.
خانه آتش گرفته بود اما خانواده می توانستند فرار کنند
16 | 1
escape١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢
• Though roadblocks were set up, the criminal escaped.
اگرچه راهبند کارگذاشته شده بود مجرم فرار کرد
16 | 1
escape١٩:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢
• I tried to close the door quickly, but the cat escaped.
سعی کردم سریع در را ببندم ولی گربه فرار کرد
25 | 1
escape١٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢
• Two prisoners escaped from the prison during the night.
دو زندانی در طول شب از زندان فرار کردند
25 | 2
tiring١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢
• Climbing up all those stairs was so tiring!
بالا رفتن از اون همه پله خیلی خسته کننده بود
23 | 1
impress١٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠
• Don't ever change just to impress and please someone. Change because it makes you a better person and it leads you to a better future.
هیچ وقت به خاطره تحت تاثیر قرار دادن و راضی کردن دیگران خودتان را تغییر ندهید تغییر کنید چون باعت میشه شما آدم بهتری شوید و به آینده ی بهتر هدایت شوید
16 | 0
impress١٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠
• She did not impress me at all.
او من را اصلا تحت تاثیر قرار نداد
25 | 0
pleasure١٧:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٤
• His friendship is a pleasure.
دوستی او باعث افتخار است
25 | 0
pleasure١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٤
• Reading mysteries gives her pleasure.
خواندن راز ها به او دلخوشی می دهد
30 | 1
take off١٦:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٣
• Take off your shoes, and leave them by the door.
کفش هایتان را در بیاورید و آنها را دم در بگذارید
41 | 3
diagnose١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٣
• It is difficult to diagnose, as there is no simple test.
تشخیص سخت است چون هیچ آزمایش ساده ای وجود ندارد.
25 | 0
exist١٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
• Unicorns do not exist in the real world.
تک شاخ ها در دنیای واقعی وجود ندارند
80 | 2
perhaps١٧:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣
• Perhaps I will see you tomorrow.
شاید فردا شما را دیدم
57 | 1
baggage claim١٨:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢١
• Is this the baggage claim area for the flight from London?
آیا این قسمت محل دریافت بار برای پرواز از لندن است
62 | 0
current١٦:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢١
• This must be his old phone number; do you know his current one?
این باید شماره تلفن قدیمی او باشد شما شماره تلفن فعلیش رو میدونید
67 | 0
passenger١٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠
• The bus holds thirty passengers.
این اتوبوس ۳۰ مسافر سوار کرده است
78 | 2
approximately١٤:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨
• The plane will arrive at ten o'clock approximately.
هواپیما حدودا ساعت ده می رسد
92 | 1