هلیا خلیلی

هلیا خلیلی سلام . من یه دختر ۱۲ ساله هستم و به شدت علاقه مند به موسیقی ( به ویژه kpop ) به زبان انگلیسی و البته شطرنج هستم
اگه از نوشته هام خوشتون امد دنبالم کنید و اگه نوشته هام مفید بود لایک کنید 💖

I' m army blink stay otaku💜 💗

ترم:American English file 3
بهترین ها را برایتان ارزو می کنم💎 💗

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpainstaking١٢:١٤ - ١٤٠١/٠٥/٢٩Very careful and thorough SYN : meticulousگزارش
7 | 1
unfathomable١٩:٣٠ - ١٤٠١/٠٥/١٢Too strange or mysterious to be understood اگه دوست داشتید لایک کنید🌌 💎گزارش
16 | 1
ny٢٠:٤٠ - ١٤٠١/٠٥/١١Abbreviation of New York if N & Y are with capital lettersگزارش
5 | 1
assume١٧:٢٠ - ١٤٠١/٠٥/١١To think that stuff is true although you don't have definite proof اگه دوست داشتید لایک کنید🌌 💎گزارش
9 | 1
slather١٧:٤٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٨To cover with a thick layer of a soft of substance SYN : smother اگه دوست داشتید لایک کنید🌌 💎گزارش
9 | 1
a chip on your shoulder١٨:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/٠١To be disappointed with something that occurred in the past. عقده داشتن ، آماده ی دعوا بودن FOR EXAMPLE : Justin has a chip on his shoulder because ... گزارش
12 | 1
a blessing in disguise١٧:٤٢ - ١٤٠١/٠٥/٠١When something bad happens at first we do not see that there are also good points in the situation. FOR EXAMPLE: He missed the bus and it was a bles ... گزارش
14 | 1
gourmet١٢:٤٧ - ١٤٠١/٠٤/٢٩1. Producing or relating to very good food and drink 🍕🍔 2. Someone who know about food and wine اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎گزارش
9 | 1
enthusiastic١٢:٤٠ - ١٤٠١/٠٤/٢٩Feeling of showing a lot of interest and excitement about something اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
9 | 1
weapon١٩:٠٥ - ١٤٠١/٠٤/٢٣1: Something that you use to fight with or attack sb with 2: An action piece of information, piece of equipment that you can use to win or be succe ... گزارش
12 | 1
looking for١٩:٥٠ - ١٤٠١/٠٤/٢٠Looking into ( البته اگر به معنی جستجوکردن و تحقیق کردن باشه )گزارش
9 | 1
uncover١٩:٤٤ - ١٤٠١/٠٤/٢٠To take sth frome on top of another thing منبع : Oxford dictionary اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎گزارش
9 | 1
departure١٥:٤٣ - ١٤٠١/٠٤/١٦علاوه بر ترک کردن در برخی جملات به معنی جدا از و به غیر از هم است اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎گزارش
23 | 1
ارام٢٠:٢٨ - ١٤٠١/٠٤/١١Tranquil اگه دوست داشتین لایک کنین 🌌💎گزارش
5 | 1
engaging١٩:٤٠ - ١٤٠١/٠٣/٢٩گاهی اوقات معنی ( درگیر شدن با چیزی ) هم میدهگزارش
9 | 1
اقتباس١٠:٤٩ - ١٤٠١/٠٣/٠٥adaptation اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎گزارش
30 | 9
گوجه١٩:٢٧ - ١٤٠١/٠٢/١٩🍅 tomato : گوجه greengage:گوجه سبز Plum:آلو اگه دوست داشتین لایک کنین 🌌💎گزارش
25 | 1
هیتر١٩:١٦ - ١٤٠١/٠٢/١٩از کلمه ی hate میاد که میشه کسی که از چیزی تنفر داره و به خاطره همین میاد به هرکی که از اون چیز یا شخص خوشش میاد و همون چیز یا شخص بی احترامی می کنه ... گزارش
21 | 1
ورزش رزمی٠٠:١٢ - ١٤٠١/٠٢/١٩Martial art 🥋 اگه دوست داشتین لایک کنین 🌌💎گزارش
21 | 0
vain٢١:٠٦ - ١٤٠١/٠١/٢٧self centered Selfish Egocentric اگه دوست داشتین لایک کنید 🌌💎گزارش
25 | 1
helpful١٦:٥٣ - ١٤٠١/٠١/١٥Fruitful, useful اگه دوست داشتین لایک کنین 🌌💎گزارش
14 | 1
tip٢١:٢٩ - ١٤٠١/٠١/١٤Tip has 2 meaning advice, point :1 2: the money that you give to the staff اگه دوست داشتین لایک کنین 🌌💎گزارش
21 | 1
army١٩:٤٥ - ١٤٠٠/١٢/١٩Soldiers Troops The military به طرفدار های گروه معروف بی تی اس هم میگن که این گروه ۷ نفرن اسم اغضا : جونگ کوک، تهیونگ، جیمین، نامجون، جیهوپ، شوگا، ... گزارش
87 | 5
commando١٩:٤٠ - ١٤٠٠/١٢/١٩A group of soldiers making quick attacks اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎گزارش
7 | 0
a bird in the hand is worth two in the bush٢١:٠٨ - ١٤٠٠/١١/٢٣It is much safer to be content with things you have at the moment than take risks and try to reach more in the future اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎گزارش
25 | 1
in my book٢٢:٤٦ - ١٤٠٠/١١/٠٩In my opinion اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
14 | 1
immediate family٢٢:٢٩ - ١٤٠٠/١١/٠٩Your parents and your siblings اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
28 | 1
tough٢٠:٥٧ - ١٤٠٠/١١/٠٩سفت The meat is tough گوشت سفت است اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
18 | 1
alternative١٨:٤١ - ١٤٠٠/١١/٠٨Replacement اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
18 | 2
cure١٨:٤١ - ١٤٠٠/١١/٠٨Remedy Treatment اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎گزارش
14 | 1
anxiety١١:٠٧ - ١٤٠٠/١١/٠٨Tension اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
18 | 2
گوجه سبز١٦:٤٧ - ١٤٠٠/١٠/٢٦Greengage اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
34 | 2
won٢١:٠٦ - ١٤٠٠/١٠/١٣گذشته ی win به معنی پیروز شدن حواس تون باشه با won't که مخفف will not اشتباه نگیرید اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
32 | 1
punctuation٢٢:١٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٤علائم نگارشیگزارش
21 | 1
coincidence٢٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠a striking occurrence of two or more events at one time apparently by mere chance اگه دوست داشتید لایک کنید 😊گزارش
32 | 2
dignity١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٦bearing indicative of self - respect or appreciation of the formality اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
16 | 0
referee١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٦one to whom something is referred , especially for decision or settlement اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
37 | 0
mission١٥:١٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤A thing that somebody has to do اگه دوست داشتید لایک کنید 💎🌌گزارش
39 | 2
program٠٦:٤٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢برنامه ( app ) برنامه نویسی Tv show اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎گزارش
28 | 1
grounded١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٨/٣٠To be loked up somewhere for punishment اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
25 | 1
green with envy١٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٨/٣٠Be jealous اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
41 | 1
bombard١٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٨If you bombard someone with messages or information, you give them so much that it is difficult to deal with it all. اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💜گزارش
28 | 1
شمع١٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨یکای بین المللی شدت روشنایی هم هست اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
16 | 1
pariah١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٥any person or animal that is generally despised or avoided اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
32 | 1
masterfully١٦:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/١١dominating; self - willed; imperious . 1 having or showing the qualities of a master ; authoritative ; powerful 2 اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
21 | 1
travel insurance٢٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٠بیمه ی سفر✈ اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
94 | 1
apologize٢٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٠to offer an apology or excuse for some fault, insult, failure, or injury اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
18 | 1
soccer mom١٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥اصطلاحی در آمریکای شمالی است و به زنان طبقه ی حومه نشینی گفته می شود که بخش مهمی از وقت خودشان را صرف می کنند تا فرزندانشان را به فعالیت هایی مانند ف ... گزارش
34 | 1
condo٢١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩. Short form of condominium it is like an apartment but you don't rent it you buy it اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
44 | 1
gain١٦:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢١1. to obtain or achieve something you want or need 2. an increase in the amount or level of something اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎گزارش
21 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهancient٢٠:١٠ - ١٤٠١/٠٤/١١
• We ancients would prefer to stay home in this weather.
ما قبلا ترجیح میدادیم که در این هوا در خانه بمانیم
5 | 1
counterpart٢١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥
• One of the priceless earrings was found, but its counterpart seems lost forever.
یکی از گوشواره های بی ارزش پیدا شد اما جفت دیگرش برای همیشه گم شده
14 | 1
contain٢٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٦
• Cheese contains a good deal of salt.
پنیر به اندازه نمک دارد
23 | 3
spill١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤
• The milk will spill if you're careless.
اگر مراقب نباشی شیر می ریزد
16 | 1
impatient١٧:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣
• The train was very late and people were becoming impatient.
قطار خیلی دیر کرده بود و مردم داشتند بی صبر و تحمل می شدند
30 | 1
escape١٩:١٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢
• The house was on fire, but the family was able to escape.
خانه آتش گرفته بود اما خانواده می توانستند فرار کنند
18 | 1
escape١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢
• Though roadblocks were set up, the criminal escaped.
اگرچه راهبند کارگذاشته شده بود مجرم فرار کرد
21 | 1
escape١٩:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢
• I tried to close the door quickly, but the cat escaped.
سعی کردم سریع در را ببندم ولی گربه فرار کرد
30 | 2
escape١٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢
• Two prisoners escaped from the prison during the night.
دو زندانی در طول شب از زندان فرار کردند
28 | 4
tiring١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢
• Climbing up all those stairs was so tiring!
بالا رفتن از اون همه پله خیلی خسته کننده بود
32 | 1
impress١٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠
• Don't ever change just to impress and please someone. Change because it makes you a better person and it leads you to a better future.
هیچ وقت به خاطره تحت تاثیر قرار دادن و راضی کردن دیگران خودتان را تغییر ندهید تغییر کنید چون باعت میشه شما آدم بهتری شوید و به آینده ی بهتر هدایت شوید
16 | 0
impress١٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠
• She did not impress me at all.
او من را اصلا تحت تاثیر قرار نداد
39 | 0
pleasure١٧:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٤
• His friendship is a pleasure.
دوستی او باعث افتخار است
39 | 0
pleasure١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٤
• Reading mysteries gives her pleasure.
خواندن راز ها به او دلخوشی می دهد
34 | 1
take off١٦:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٣
• Take off your shoes, and leave them by the door.
کفش هایتان را در بیاورید و آنها را دم در بگذارید
55 | 4
diagnose١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٣
• It is difficult to diagnose, as there is no simple test.
تشخیص سخت است چون هیچ آزمایش ساده ای وجود ندارد.
28 | 0
exist١٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠١
• Unicorns do not exist in the real world.
تک شاخ ها در دنیای واقعی وجود ندارند
97 | 3
perhaps١٧:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣
• Perhaps I will see you tomorrow.
شاید فردا شما را دیدم
62 | 1
baggage claim١٨:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢١
• Is this the baggage claim area for the flight from London?
آیا این قسمت محل دریافت بار برای پرواز از لندن است
67 | 1
current١٦:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢١
• This must be his old phone number; do you know his current one?
این باید شماره تلفن قدیمی او باشد شما شماره تلفن فعلیش رو میدونید
76 | 1
passenger١٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠
• The bus holds thirty passengers.
این اتوبوس ۳۰ مسافر سوار کرده است
83 | 3
approximately١٤:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨
• The plane will arrive at ten o'clock approximately.
هواپیما حدودا ساعت ده می رسد
99 | 1