منو

جزئیات امتیاز در همه سرویس‌ها

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٦,٢٦١
×
١٠
=
٦٢,٦١٠
دیس‌لایک شده
١,٠٥٠
×
=
-٢,١٠٠
لایک کرده
٢٨
×
٢
=
٥٦
دیس‌لایک کرده
٣
×
=
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٢
×
١٥
=
٣٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در آبادیس
٦٠,٥٩٣

جزئیات امتیاز در دیکشنری

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٦,٢٣٣
×
١٠
=
٦٢,٣٣٠
دیس‌لایک شده
١,٠٤٦
×
=
-٢,٠٩٢
لایک کرده
١٦
×
٢
=
٣٢
دیس‌لایک کرده
٣
×
=
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در دیکشنری
٦٠,٢٦٧

جزئیات امتیاز در بپرس

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٢٨
×
١٠
=
٢٨٠
دیس‌لایک شده
٤
×
=
لایک کرده
١٢
×
٢
=
٢٤
دیس‌لایک کرده
٠
×
=
٠
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٢
×
١٥
=
٣٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در بپرس
٣٢٦