منو
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩٤

نگهداری اگه دوست داشتید لایک کنید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩٧

منحصر بفرد انحصاری اختصاصی اگه دوست داشتید لایک کنید 💗

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧٤

نفس نفس زدن اگه دوست داشتید لایک کنید 🙃

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧٠

جرو بحث بین دو یا چند نفر اگه دوست داشتید لایک کنید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦٥

از جمله شامل اگه دوست داشتید لایک کنید 🙂

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦٣

شرکت کردن اگه دوست داشتید لایک کنید ❤

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦١

عیجب نیست هیچ تعجبی ندارد اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥١

قرارداد اگه دوست داشتید لایک کنید 🙃

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥١

پوست سر اگه دوست داشتید لایک کنید 🌷

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٦

give notice of اگه دوست داشتید لایک کنید💜

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥٦

عرق کردن سختی کشیدن اگه خوشتون اومد لایک کنید ⭐

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥١

خاطرات اگه دوست داشتید لایک کنید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥٥

ادب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥٠

ست کامل لباس اگه دوست داشتید لایک کنید 💗

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٩

خسته کننده To make you tired اگه دوست داشتید لایک کنید 😊

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥٠

بیمه ی سفر✈ اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٣

اگه adverb باشه میشه کاملا ولی اگه adj باشه میشه حدودا یا approximately لطفا اگه خوشتون اومد لایک کنید 🙂

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

Soldiers Troops The military به طرفدار های گروه معروف بی تی اس هم میگن که این گروه ۷ نفرن اسم اغضا : جونگ کوک، تهیونگ، جیمین، نامجون، جیهوپ، شوگا، ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٢

اخراج کردن اگه دوست داشتید لایک کنید 💐

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٥

به پروازی که برای رسیدن به مقصدش چندجا توقف می کنه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٤

a vacation that you spend at home تعطیلات در خانه اگه دوست داشتین لایک کنید 🌟

پیشنهاد
٤٣

یکی از اصلاحات انگلیسی به معنی ما بردیم و ما بردیم چلو کباب رو ما خوردیم😊

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٠

a member of the police force or a private investigator whose function is to obtain information and evidence, as of offenses against the law. اگه دوس ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٠

بررسی کردن اگه دوست داشتید لایک کنید 💚

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

is a group of people who take care of their parents at the same time as they're taking care of their children لطفا اگه خوشتون اومد لایک کنید ✨

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

It is a kind of book that tells a story from a woman's point of view اگه دوست داشتین لایک کنید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤١

netiquette is a set of rules that explain how to be polite on the internet آداب فضای مجازی اگه خوشتون اومد لایک کنید 🌷

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

منشیگری اگه دوست داشتید لایک کنید 🌺

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٤

in an utter manner; completely : absolutely اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

it is somewhere that you can sleep in tents لطفا اگه خوشتون اومد لایک کنید💗

پیشنهاد
٣٧

کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

بحث گفت وگو ( بیشتر مواقع با اعصبانیت )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

کاملا صد در صد اگه خوشتون اومد لایک کنید ⭐

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

تحت تاثیر قرار دادن اگه خوشتون اومد لایک کنید 🌸

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

گل ارکیده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

اجازه اگه دوست داشتید لایک کنید 💜

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

وظیفه مسئولیت عهده اگه دوست داشتید لایک کنید 🌠

پیشنهاد
٣٤

از هر دست بدی از همان دست میگیری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

to change something to make it suitable for a different purpose اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

نارسا خوان ( کسی که در خواندن اختلال داره ) اگه دوست داشتید لایک کنید 🌸

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

جستجو گر اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

Greengage اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣١

تازه داماد درسته تازه عروس میشه bride اگه دوست داشتید لایک کنید 🌷

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

Do surgery اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

ضربه ی روحی اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💜

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

a person who see the positive points اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

آبرو شهرت اعتبار اگه دوست داشتید لایک کنید 🤍

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣١

بر حسب اتفاق تصادفی اگه دوست داشتید لایک کنید 🌻

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣١

تقریبا حدودا کم و بیش More or less Nearly

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣١

ضربه زدن آسیب رساندن به هر نوعی