descend

/dəˈsend//dɪˈsend/

معنی: فرود امدن، پیاده شدن، فروکش کردن، سرازیر شدن، نزول کردن، پایین رفتن، پایین امدن
معانی دیگر: (از جای بالاتر به جای پایین تر رفتن) پایین رفتن، فرود آمدن، هبوط کردن، به زیر رفتن، سیر نزولی کردن (از گذشته به حال یا از جلال به پستی یا از کلیات به جزئیات و غیره)، سرازیر شدن یا بودن، زیر سوی بودن، زیر راستا بودن، فروسوی بودن، شیب داشتن، (معمولا با فعل: to be) از نسل یا تخمه ی ... بودن، سرچشمه گرفتن از، (از طریق وراثت و غیره) رسیدن به، (با: to) تن در دادن به، افتادن به (مثلا روزگار بد)، به خود هموار کردن، (با: on یا upon) برکسی نازل شدن (مثل اجل معلق)، سرکسی خراب شدن (مثل مهمان ناخوانده)، سرکسی ریختن، یورش بردن، فرا رسیدن، (نجوم) به سوی افق حرکت کردن، افول کردن، فرو شدن، (موسیقی) به گام زیرین رفتن
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. If we let the air out of a balloon, it will have to descend.
اگر هوای یک بالن را خالی کنیم، پایین می آید

2. The pilot, thinking his plane was in peril, descended quickly.
خلبان که فکر می کرد هواپیمایش در معرض خطر است سریعاً فرود آمد

3. Knowing her beau was waiting at the bottom of the staircase, Eleanor descended at once.
النور که می دانست خاطر خواهش پایین پلکان منتظر است، فوراً پایین آمد

4. i will never descend myself to your level!
هرگز خودم را به سطح تو پایین نخواهم آورد!

5. It is easier to descend than to ascend.
[ترجمه محمد م] نزول کردن ساده تر از صعود کردن است
|
[ترجمه ترگمان]پایین رفتن از بالا رفتن آسان تر است
[ترجمه گوگل]آسان تر از فرود رفتن آسان تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. If a prisoner is badly treated, he may descend to violence.
[ترجمه ترگمان]اگر متهم به شدت با او رفتار شود، ممکن است به خشونت متوسل شود
[ترجمه گوگل]اگر یک زندانی بد رفتار شود، ممکن است به خشونت برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Sorry to descend on you like this, but we had no time to phone.
[ترجمه الهام] ببخشید که این طور سرتون خراب شدیم ( به عنوان مهمان ناخوانده ) اما وقت برای تلفن کردن نداشتیم.
|
[ترجمه ترگمان]متاسفم که این کار را کردم، اما وقت برای تلفن نداشتیم
[ترجمه گوگل]با عرض پوزش از شما خواسته شده است که به این موضوع برسید، اما ما هیچ وقت به تلفن نرسیده ایم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. At Christmas the family descend on the house bearing gifts.
[ترجمه ترگمان]در کریسمس خانواده با هدایایی از خانه پایین آمدند
[ترجمه گوگل]در کریسمس خانواده بر روی هدایای تحویل خانه فرود می آیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. All living creatures are thought to descend from an organism that came into being three billion years ago.
[ترجمه ترگمان]تمام موجودات زنده در فکر فرو رفتن از یک موجود زنده ای هستند که سه میلیارد سال قبل بوجود امده اند
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد تمام موجودات زنده از یک ارگانیسم که سه میلیارد سال پیش به وجود آمده اند، فرود می آیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Millions of tourists descend on the area every year.
[ترجمه سامان] سالانه میلیون ها گردشگر به این منطقه سفر می کنند.
|
[ترجمه ترگمان]سالانه میلیونها گردشگر وارد این منطقه می شوند
[ترجمه گوگل]میلیون ها گردشگر هر ساله در این منطقه فرود می آیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Soon afterwards, the balloon began to descend and it landed near an airfield.
[ترجمه ترگمان]طولی نکشید که بالن به زمین افتاد و کنار یک فرودگاه فرود آمد
[ترجمه گوگل]به زودی پس از آن، بالون شروع به فرود کرد و در نزدیکی یک فرودگاه فرود آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Our plane started to descend.
[ترجمه ترگمان]هواپیما شروع به پایین رفتن کرد
[ترجمه گوگل]هواپیما ما شروع به فرود کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. She would never descend to baseness.
[ترجمه ترگمان]هرگز به پستی و پستی سقوط نمی کرد
[ترجمه گوگل]او هرگز به زیرزمین فرود نمی آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. We're not going to descend to such methods.
[ترجمه ترگمان]ما از این روش ها پایین نمی رویم
[ترجمه گوگل]ما نمی خواهیم به چنین روش هایی برسیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Other people may gossip, but don't descend to their level.
[ترجمه ترگمان]مردم دیگر ممکن است شایعه پراکنی کنند، اما به سطح آن ها تنزل نمی کنند
[ترجمه گوگل]افراد دیگر ممکن است شایعات بی اساس، اما به سطح آنها نزنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. The plane began to descend.
[ترجمه ترگمان]هواپیما فرود آمد
[ترجمه گوگل]هواپیما شروع به فرود نمود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. If you insult him back, you descend to his level.
[ترجمه ترگمان]اگه بهش توهین کنی، به سطح اون پایین میای
[ترجمه گوگل]اگر او را به او محکوم کنید، به سطح خود می روید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. Having discussed the matter in general,we can now descend to details.
[ترجمه ترگمان]پس از بحث درباره این موضوع، اکنون می توانیم به جزئیات بپردازیم
[ترجمه گوگل]پس از بحث در مورد موضوع به طور کلی، اکنون می توانیم جزئیات را به پایین بیاوریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

فرود امدن (فعل)
alight, ground, land, come down, descend, shore

پیاده شدن (فعل)
alight, land, descend, disembark

فروکش کردن (فعل)
alight, subside, ebb, come down, descend, flow down, lower, go down, fall away

سرازیر شدن (فعل)
descend, be turned upside down, slant, slope, steepen

نزول کردن (فعل)
come down, descend, sink

پایین رفتن (فعل)
come down, descend, go down

پایین امدن (فعل)
dip, descend, fall

تخصصی

[حقوق] به ارث رسیدن
[نساجی] نزول کردن - پایین آمدن
[آب و خاک] کاهش، نزول کردن

به انگلیسی

• go down; be handed down (from generation to generation); lower oneself morally
if you descend or if you descend something, you move downwards; a formal use.
if silence or unhappiness descends on people or places, it occurs or starts to affect them; a literary use.
if people descend on a place, they arrive suddenly.
if you descend to something, you behave in a way that is considered unworthy of you.
see also descended, descending.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیفرود امدن، پیاده شدن، فروکش کردن، سرازیر ...معانی متفرقه( از جای بالاتر به جای پایین تر رفتن ) پای ...جمله های نمونه1. If we let the air out of a balloon, it will have to descend. اگر هوای یک بالن را خالی کنیم، پای ...مترادففرود امدن ( فعل ) alight, ground, land, come down, descend, shore پیاده شدن ( فعل ) alight, lan ...بررسی تخصصی[حقوق] به ارث رسیدن [نساجی] نزول کردن - پایین آمدن [آب و خاک] کاهش، نزول کردنانگلیسی به انگلیسیgo down; be handed down ( from generation to generation ) ; lower oneself morally if you descend or if ...
معنی descend، مفهوم descend، تعریف descend، معرفی descend، descend چیست، descend یعنی چی، descend یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف d، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف d، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف d، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف d
کلمه بعدی: descend from
اشتباه تایپی: یثسزثدی
آوا: /دسکند/
عکس descend : در گوگل
معنی descend

پیشنهاد کاربران

Be descend from از تبار. . . بودن، از نسل. . . بودن
پسرفت کردن
حرکت یا سقوط به سمت پایین
حمله ناگهانی را انجام دادن
خیشاوندی خونی با جد معلوم و معین
سایه افکندن ( روی چیزی یا جایی )
Descend from به ارث رسیدن، derive from
Be descend from یعنی پایین میاد از ( شجرنامه ) فلانی

It is more usual to say GO DOWN
همخوانوادش descent که بیش تر معنی going down رو میده
به جا ماندن
سرچشمه گرفتن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما