تاریخ
١ سال پیش
متن
We ancients would prefer to stay home in this weather.
دیدگاه
٠

ما قبلا ترجیح میدادیم که در این هوا در خانه بمانیم

تاریخ
٢ سال پیش
متن
One of the priceless earrings was found, but its counterpart seems lost forever.
دیدگاه
٠

یکی از گوشواره های بی ارزش پیدا شد اما جفت دیگرش برای همیشه گم شده

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Cheese contains a good deal of salt.
دیدگاه
٠

پنیر به اندازه نمک دارد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The milk will spill if you're careless.
دیدگاه
٣

اگر مراقب نباشی شیر می ریزد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The train was very late and people were becoming impatient.
دیدگاه
١٠

قطار خیلی دیر کرده بود و مردم داشتند بی صبر و تحمل می شدند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The house was on fire, but the family was able to escape.
دیدگاه
٥

خانه آتش گرفته بود اما خانواده می توانستند فرار کنند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Though roadblocks were set up, the criminal escaped.
دیدگاه
٧

اگرچه راهبند کارگذاشته شده بود مجرم فرار کرد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I tried to close the door quickly, but the cat escaped.
دیدگاه
٨

سعی کردم سریع در را ببندم ولی گربه فرار کرد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Two prisoners escaped from the prison during the night.
دیدگاه
٥

دو زندانی در طول شب از زندان فرار کردند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Climbing up all those stairs was so tiring!
دیدگاه
١٢

بالا رفتن از اون همه پله خیلی خسته کننده بود

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Don't ever change just to impress and please someone. Change because it makes you a better person and it leads you to a better future.
دیدگاه
٧

هیچ وقت به خاطره تحت تاثیر قرار دادن و راضی کردن دیگران خودتان را تغییر ندهید تغییر کنید چون باعت میشه شما آدم بهتری شوید و به آینده ی بهتر هدایت شوید

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She did not impress me at all.
دیدگاه
٢١

او من را اصلا تحت تاثیر قرار نداد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
His friendship is a pleasure.
دیدگاه
١٥

دوستی او باعث افتخار است

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Reading mysteries gives her pleasure.
دیدگاه
١٤

خواندن راز ها به او دلخوشی می دهد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Take off your shoes, and leave them by the door.
دیدگاه
١٣

کفش هایتان را در بیاورید و آنها را دم در بگذارید

تاریخ
٢ سال پیش
متن
It is difficult to diagnose, as there is no simple test.
دیدگاه
١٣

تشخیص سخت است چون هیچ آزمایش ساده ای وجود ندارد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Unicorns do not exist in the real world.
دیدگاه
٣٧

تک شاخ ها در دنیای واقعی وجود ندارند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Perhaps I will see you tomorrow.
دیدگاه
٢٤

شاید فردا شما را دیدم

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Is this the baggage claim area for the flight from London?
دیدگاه
٣٤

آیا این قسمت محل دریافت بار برای پرواز از لندن است

تاریخ
٢ سال پیش
متن
This must be his old phone number; do you know his current one?
دیدگاه
٣٢

این باید شماره تلفن قدیمی او باشد شما شماره تلفن فعلیش رو میدونید

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The bus holds thirty passengers.
دیدگاه
٢٩

این اتوبوس ۳۰ مسافر سوار کرده است

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The plane will arrive at ten o'clock approximately.
دیدگاه
٤١

هواپیما حدودا ساعت ده می رسد